หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 442 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 26  คำชี้แจง สกท   9 กย 63  การขอรับการส่งเสริมกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.3/2563
 27  คำชี้แจง สกท   5 มิย 63  แนวทางการปฏิบัติตามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 28  ประกาศ กกท  ส.3/2563  14 พค 63  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 29  ประกาศ กกท  8/2563  14 พค 63  การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา
 30  ประกาศ กกท  7/2563  14 พค 63  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
 31  ประกาศ กกท  6/2563  14 พค 63  การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
 32  คำสั่ง กกท  1/2563  14 พค 63  การมอบอำนาจให้สำนักงานพิจารณาให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
 33  ประกาศ สกท  ป.4/2563  12 พค 63  มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 34  ประกาศ สกท  3/2563  25 มีค 63  การขยายกำหนดเวลาการยื่นคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล [ภาษีเงินได้]
 35  คำชี้แจง สกท   25 มีค 63  การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท 7.36 กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.2/2563
 36  คำชี้แจง สกท   25 มีค 63  มาตรการกระตุ้นการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2563
 37  ประกาศ กกท  ส.2/2563  11 มีค 63  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 38  ประกาศ กกท  5/2563  11 มีค 63  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
 39  ประกาศ กกท  4/2563  11 มีค 63  มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 40  ประกาศ กกท  3/2563  11 มีค 63  มาตรการกระตุ้นการลงทุน
 41  ประกาศ สกท  ป.2/2563  11 กพ 63  หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติตำแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และการขยายระยะเวลาตำแหน่งและตัวบุคคล ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 [ช่างฝีมือ]
 42  ประกาศ สกท  ป.1/2563  22 มค 63  หลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ทั้งคัน (CBU) โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อทดลองตลาด สำหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle - BEV)
 43  ประกาศ กกท  ส.1/2563  15 มค 63  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 44  ประกาศ กกท  2/2563  15 มค 63  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 45  ประกาศ กกท  1/2563  15 มค 63  การขยายเวลามาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 46  ประกาศ สกท  ป.9/2562  26 ธค 62  วิธีปฏิบัติสำหรับระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)
 47  ประกาศ สกท  ป.8/2562  26 ธค 62  หลักเกณฑ์การให้บริการระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)
 48  ประกาศ กกท  ส.4/2562  13 ธค 62  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 49  ประกาศ กกท  ส.3/2562  13 ธค 62  การให้การส่งเสริมกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
 50  ประกาศ กกท  8/2562  13 ธค 62  การกำหนดพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 126,417
Total pageviews 2,746,727 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.