ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการสมาชิกและฝึกอบรม
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด

 
 การใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ

      ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรตามมาตรา 28 หรือ 29 และสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบตามมาตรา 30 และ 36 สามารถสมัครขอใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ ด้วยระบบ eMT online และ RMTS / RMTS 2011 กับสมาคมสโมสรนักลงทุนได้ โดยมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ระบบ eMT online
  -ใบสมัครใช้บริการ eMT (ต้นฉบับ)
  -ข้อตกลงการขอใช้สิทธิประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online (ต้นฉบับ)
  -สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน (หรือสำเนาหนังสือแจ้งมติให้การส่งเสริม และหนังสือตอบรับมติให้การส่งเสริม) ที่ระบุสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 28 หรือ 29
  -สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  -สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 20)
  -หนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันและรับเอกสารแจ้ง Username และ Password (ดูตัวอย่าง)
  -สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดะเบียนนิติบุคคล
  -สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 • ระบบ RMTS และ RMTS 2011
  -ใบสมัคร RMTS ต้นฉบับ
  -สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน (หรือสำเนาหนังสือแจ้งมติให้การส่งเสริม และหนังสือตอบรับมติให้การส่งเสริม) ที่ระบุสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 หรือ 36
  -เลขทะเบียนผู้เสียภาษี / เลขทะเบียนนิติบุคคล
  - ชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี

อัตราค่าสมัคร

ระบบงานค่าธรรมเนียมค่าบริการชำระล่วงหน้ารวม
eMT2,500500*3,000
RMTS4,5004,0008,500
หมายเหตุ : 1.กรณีสมัคร eMT พร้อมกับ RMTS จะได้รับยกเว้นค่าบริการชำระล่วงหน้าของระบบ eMT จำนวน 500 บาท
2.ราคายังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่าบริการ

ระบบ eMT

เอกสารสำหรับ
การคิดค่าบริการ
จำนวน (ฉบับ)
ต่อเดือน
ค่าบริการ (บาท)
ใบกำกับภาษี1-30040
301-100035
1001-200025
2001 ขึ้นไป15

ระบบ RMTS

เอกสาร
สำหรับคิดค่าบริการ
จำนวน (ฉบับ)
ต่อเดือน
อัตราค่าบริการ (บาท/ฉบับ)
ระบบแผ่นบันทึกข้อมูล
สั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ
ระบบ import online
สั่งปล่อยวัตถุดิบ
ใบกำกับสินค้า
หรือใบสรุปการขาย
1-3004050
301-10003545
1001-20002035
2001 ขึ้นไป1020

ติดต่อสอบถาม

แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ สมาคมสโมสรนักลงทุน
โทร : 02 936 1429 ต่อ 202

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 4,861
Total pageviews 2,269,461 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.