ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการสมาชิกและฝึกอบรม
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด

 
 คำถามคำตอบ IC Call Center  : งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
   เครื่องจักร | สั่งปล่อยวัตถุดิบ | ตัดบัญชีวัตถุดิบ | ฐานข้อมูลวัตถุดิบ | บริการลูกค้า | บัญชี/การเงิน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ถาม 1 : ขึ้นต้นปีใหม่ บริษัทจะต้อง running งวดต่อเนื่องจากปีที่แล้ว หรือขึ้นต้นงวดที่ 1
ตอบขึ้นอยู่กับความสะดวกของบริษัท แต่ภายในปีงวดห้ามซ้ำกัน

ถาม 2 : สอบถามหน่วย GRAM หน่วยย่อในระบบ RMTS-2011 คืออะไร
ตอบย่อ เป็น GRM

ถาม 3 : การคีย์เลขที่ใบขนขาออกจะต้องคีย์อย่างไรจะต้องใส่เครื่องหมายขีดหรือไม่
ตอบไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด ให้คีย์เฉพาะตัวเลข

ถาม 4 : บริษัทได้รับ จดหมายแจ้งว่า มียอด Balance ค้างในระบบ และจะต้องทำเรื่องขอผ่อนผัน กรณีเกิน 2 ปี บริษัทจะต้องทำอย่างไร
ตอบแนะนำให้ บริษัททำการขอข้อมูล MML ไปตรวจสอบหากพบว่ามียอด Balance คงค้างจริง บริษัทจะต้องนำเอกสารมาทำการตัดบัญชี เพื่อลดยอดในระบบ และหากเป็นกรณีที่ใบขนเกิน 2 ปี บริษัทจะต้องทำเรื่องขอผ่อนผันก่อนที่จะนำมาตัดบัญชีได้ หรือถ้าหากไม่สามารถหาเอกสารมาทำการตัดบัญชีได้จริง แนะนำให้ปรึกษาบีโอไออีกครั้ง

ถาม 5 : สอบถามว่า Report-V ที่ได้รับมา มุมบนขวาขึ้นต้นด้วยตัว L หมายความว่าอย่างไร
ตอบเลขที่ Report-V ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร L เป็น Report -V ที่ออกโดย สำนักงานสมาคม สาขาแหลมฉบัง

ถาม 6 : สอบถามเกี่ยวกับ Project Code หลักที่ 7 กับหลักที่ 8 เพื่อมายื่น Add ข้อมูลที่จุดบริการฐานข้อมูล
ตอบหลักที่ 7 หมายถึงมาตรา
หลักที่ 8 หมายถึงประเภทของสต๊อก


ถาม 7 : บริษัทต้องการทราบว่า บริษัทได้รับใบขนโอนสิทธิ์จาก บริษัทนิสสันที่เป็น paperless ซึ่งเป็นใบขนแก้ไข เมื่อต้องการนำมาตัดบัญชี บริษัทจะได้รับสิทธิ์ paperless เหมือนเดิมหรือไม่
ตอบบริษัทจะได้รับสิทธิ์เหมือนเดิม แต่จะต้องตรวจสอบ ระบบว่ามีข้อมูลใบขนที่แก้ไขในระบบหรือยัง เพราะตามเงือนไขแล้วหลังจากแก้ไขแล้วประมาณ 30 วัน ระบบจึงจะมีข้อมูล แต่ถ้าบริษัทต้องการนำมาตัดบัญชีก่อนจะต้องตัด บัญชีแบบมีเอกสาร

ถาม 8 : สมาคมตรวจคำแปลชื่อผลิตภัณฑ์งานตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยหรือไม่ ?
ตอบสมาคมไม่ได้ตรวจคำแปลชื่อผลิตภัณฑ์ แต่ตรวจชื่อผลิตภัณฑ์ และโมเดลว่าตรงกับสูตรการผลิตที่ขอไว้ เพื่อตรวจดูว่าจำนวนที่ส่งออกตรงตามหน้าใบขนสินค้าขาออกหรือไม่

ถาม 9 : แบบฟอร์มการขอผ่อนผันกรณีใบขนสินค้าขาออกเกิน 1 ปี ใช้แบบฟอร์มเดิมหรือไม่ ?
ตอบใช้แบบฟอร์มเดิม โดยลูกค้าสามารถ Download ได้ที่ Website สมาคม http://www.ic.or.th

ถาม 10 : บริษัทต้องการนำไปขนมาตัดบัญชีวัตถุดิบก่อน 1 เดือน สมาคมสามารถดึงข้อมูลจากรมศุลกากรมาตรวจสอบได้หรือไม่ ?
ตอบสามารถดึงข้อมูลจากกรมศุลกากรมาตรวจสอบได้ เนื่องจากยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของระบบเป็นแบบไร้เอกสาร ดังนั้น จึงต้องใช้ข้อมูลที่ Download จากกรมศุลกากรมาตรวจสอบเพิ่มเติม

ถาม 11 : บริษัททำการแก้ไขใบขนสินค้าขาออก ปรากฏว่า Status 04 หายไป สามารถนำมาตัดบัญชีวัตถุดิบได้หรือไม่ ?
ตอบถ้าใบขนสินค้าขาออกมีลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และมีวันที่ Release/Load สามารถนำมาตัดบัญชีได้ โดยให้แนบใบขนฉบับเดิมและฉบับใหม่มาด้วย

ถาม 12 : กรณีที่บริษัทได้รับ Report – V ซึ่งปริมาณที่ได้รับโอนมีมากกว่าที่ทำการซื้อขายกัน บริษัทจะต้องตัดบัญชีอย่างไร ?
ตอบให้บริษัทที่ได้รับโอนตัดบัญชีตามยอดที่ได้ทำการซื้อขายกันส่วนที่เกินไม่ต้องสนใจ เพราะสามารถตัดบัญชีได้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ระบุไว้ในเอกสาร

ถาม 13 : บริษัทมีใบขนขาออกที่ไม่ได้ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ในช่อง Product code สามารถใช้สิทธิ์ตัดบัญชีวัตถุดิบได้หรีอไม่ ?
ตอบไม่สามารถใช้สิทธิ์ตัดบัญชีวัตถุดิบได้ เนื่องจากระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด

ถาม 14 : ไฟล์ข้อมูลงานตัดบัญชีวัตถุดิบ ถ้ามีระยะเวลาเกินกว่า 5 วันทำการ บริษัทต้องดำเนินการจัดทำไฟล์ข้อมูลใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงวันที่ และส่งข้อมูลเข้าระบบใหม่ด้วยหรือไม่ ?
ตอบต้องแก้ไขวันที่ในไฟล์ข้อมูลให้ถูกต้องก่อน ซึ่งวันที่จะต้องตรงกับเอกสารและทำการส่งไฟล์เข้าระบบใหม่อีกครั้ง

ถาม 15 : บริษัททำ Report – v สูญหายจะต้องทำอย่างไร ?
ตอบต้องแจ้งความเอกสารหายที่สถานีตำรวจ และเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมายบริษัท ใบแจ้งความ ยื่นขอรับรองเอกสารหายที่แผนกบริการตัดบัญชีวัตถุดิบ

ถาม 16 : ข้อมูลเลขที่ใบขน/วันที่ส่งออกในใบขนสินค้าขาออกใช้เป็น Draft ใบขนได้หรือไม่ ?
ตอบไม่ได้ บริษัทต้องใช้เลขที่ใบขนสินค้าขาออกฉบับจริงที่มี status 04 หรือ 0409 เท่านั้น

ถาม 17 : บริษัทที่ได้รับส่งเสริมฯ ขายสินค้าให้กับผู้ส่งออกที่ไม่ได้รับส่งเสริมฯ บริษัทที่ได้รับส่งเสริมจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้เอกสารเพื่อนำมาตัดบัญชีวัตถุดิบได้ ?
ตอบผู้ส่งออกจะต้องจัดทำใบขน โดยระบุรายละเอียดการโอนสิทธิให้ชัดเจน “ขอโอนสิทธิการตัดบัญชีให้แก่บริษัท........................................................ปริมาณ......................หน่วย……..…........Model.............................”

ถาม 18 : ไฟล์ข้อมูล EXP กับ EXL สำหรับยื่นขออนุมัติงานตัดบัญชีวัตถุดิบ ต่างกันอย่างไร ?
ตอบไฟล์ข้อมูล EXP เป็นไฟล์ที่ใช้คีย์ข้อมูลรายละเอียดของการส่งออกเพื่อใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบ
ส่วนไฟล์ข้อมูล EXLเป็นไฟล์ที่ใช้คีย์ข้อมูลรายละเอียดของจดหมายบริษัทที่ยื่นขอตัดบัญชีวัตถุดิบ


ถาม 19 : ชื่อสินค้าและโมเดลที่ได้รับอนุมัติสูตรการผลิต จะต้องคีย์ในใบขนขาออกอย่างไร ?
ตอบชื่อสินค้าต้องคีย์ในช่อง English Description
โมเดลต้องคีย์ในช่อง Product Code


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


Total pageviews 2,269,502 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.