ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการสมาชิกและฝึกอบรม
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด

 
 คำถามคำตอบ IC Call Center  : งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
   เครื่องจักร | สั่งปล่อยวัตถุดิบ | ตัดบัญชีวัตถุดิบ | ฐานข้อมูลวัตถุดิบ | บริการลูกค้า | บัญชี/การเงิน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ถาม 1 : ชื่อรองในฐานข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงพิกัด บริษัทสามารถขอแก้ไขได้หรือไม่
ตอบสามารถแก้ไขได้

ถาม 2 : สอบถามเรื่องการลบสูตรการผลิตว่าสามารถเลือกลบ Revision ได้หรือไม่
ตอบไม่สามารถเลือกลบได้ หากทางบริษัทต้องดำเนินการลบจะต้องลบทุก ๆ Revision ที่เคยแอดไว้ทั้งหมด

ถาม 3 : สอบถามหน่วย GRAM หน่วยย่อในระบบ RMTS-2011คืออะไร
ตอบย่อ เป็น GRM

ถาม 4 : แบบฟอร์มยื่นงานฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนใหม่ใช่หรือไม่ และจะต้องมีแนบใบ job summitting หรือไม่
ตอบสมาคมได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ให้สะดวกใช้งานยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถ download ได้จากหน้าเว็บไซต์สมาคม เนื่องจากยกเลิกใช้งานใบ job summitting แล้ว

ถาม 5 : แบบฟอร์มยื่นงานฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนใหม่ใช่หรือไม่ และจะต้องมีแนบใบ job summitting หรือไม่
ตอบสมาคมได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ให้สะดวกใช้งานยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถ download ได้จากหน้าเว็บไซต์สมาคม เนื่องจากยกเลิกใช้งานใบ job summitting แล้ว

ถาม 6 : สอบถามว่าช่อง adj ทำให้เป็นศูนย์ได้ไหม
ตอบไม่ได้ เพราะเป็นยอดการปรับยอดสะสมยอดของบริษัท

ถาม 7 : สอบถามเกี่ยวกับ Project Code หลักที่ 7 กับหลักที่ 8 เพื่อมายื่น Add ข้อมูลที่จุดบริการฐานข้อมูล
ตอบหลักที่ 7 หมายถึงมาตรา
หลักที่ 8 หมายถึงประเภทของสต๊อก


ถาม 8 : สอบถามเรื่องการปรับยอดส่งคืนวัตถุดิบ บริษัทสามารถส่งทางอีเมล์ได้หรือไม่
ตอบบริษัทสามารถส่งข้อมูลทาง e-mail ได้ โดยสมาคมมี Counter service รับ-ส่งข้อมูลผ่านช่องทาง e-mail ทั้งนี้สำหรับในส่วนของเอกสาร บริษัทจะต้องให้เป็นตัวจริง โดยบริษัทสามารถส่งมาทางเป็นไปรษณีย์ EMS ก็ได้

ถาม 9 : สอบถามการปรับยอดส่งคืนวัตถุดิบ เช่น บริษัทได้รับอนุมัติจากบีโอไอมา 200,000 ชิ้น แต่บริษัทจะทยอยปรับยอดได้หรือไม่
ตอบไม่สามารถทยอยปรับได้หนังสืออนุมัติ 1 ฉบับสามารถนำมาปรับยอดได้เพียวครั้งเดียวเท่านั้น บริษัทจะต้องรอให้เอกสารครบก่อน จึงจะนำมาปรับยอดที่หน่วยงาน

ถาม 10 : บริษัทต้องการทราบว่าเมื่อทำการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนที่อยู่กับสมาคม บริษัทสามารถกำหนดวันที่ต้องการเปลี่ยนได้หรือไม่
ตอบสามารถกำหนดได้ โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในเอกสาร สมาคมจะดำเนินการให้ตามที่บริษัทแจ้ง

ถาม 11 : บริษัทได้ดำเนินการปรับยอดวัตถุดิบแล้วทำไมไฟล์MML ในช่อง Adj จึงมีตัวเลขเป็นสีแดง ?
ตอบข้อมูลช่อง Adj ที่มียอดติดลบเป็นสีแดง เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องการแจ้งให้บริษัทรู้ว่ามีการโอนยอดออกจากกรุ๊ปนั้น ๆ ในระบบ

ถาม 12 : บริษัทต้องการตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์ว่ามีอยู่ในระบบหรือไม่ ?
ตอบผู้ใช้บริการต้องแจ้งรหัสโครงการ (Project Code) เพื่อให้พนักงานสมาคมตรวจสอบข้อมูลในระบบเพิ่มเติม

ถาม 13 : Type A , C, D สำหรับคีย์ข้อมูลงานฐานข้อมูลวัตถุดิบ คืออะไร ?
ตอบA คือการ เพิ่มครั้งแรก, C คือ การแก้ไขข้อมูล, D คือการลบข้อมูล

ถาม 14 : ระหว่างรอผลการตรวจสอบบัญชีรายการวัตถุดิบ (MML) กับหน่วยงานฐานข้อมูล บริษัทสามารถขอ Account ได้หรือไม่ ?
ตอบไม่ได้ บริษัทต้องรอให้จุดบริการฐานข้อมูลตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อน

ถาม 15 : อยากทราบความหมายของข้อมูลช่อง Model และ Model_desc ในไฟล์ Frm คืออะไร ?
ตอบModel คือ รุ่น , Model_desc คือ ชื่อผลิตภัณฑ์

ถาม 16 : อยากทราบว่าข้อมูลช่อง qty_per กับ qty_1000 ในไฟล์ Frm บริษัทจะต้องคีย์ข้อมูลอย่างไร ?
ตอบสามารถดูข้อมูลจากสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติจาก สกท. และคีย์ข้อมูลให้สอดคล้องตามที่ได้รับอนุมัติ

ถาม 17 : ชื่อผลิตภัณฑ์มีความยาวเท่าไร ?
ตอบไม่เกิน 35 ตัวอักษร

ถาม 18 : อยากทราบว่าข้อมูลช่อง tmp_qty คืออะไร ?
ตอบเป็นถังการเก็บปริมาณที่ตัดบัญชี โอน vendor แบบ Non-boi

ถาม 19 : อยากทราบว่าข้อมูลช่อง uop จะต้องใส่เป็นหน่วยของอะไร ?
ตอบเป็นหน่วยส่งออกของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติตามหนังสือสำนักงานจากบีโอไอ

ถาม 20 : อยากทราบว่าข้อมูลช่อง start_date บริษัทจะดูจากส่วนไหนนำมาคีย์ในไฟล์ ?
ตอบบริษัทจะต้องดูจากคำว่า อ้างถึงหนังสือบริษัท......ลงวันที่........ในหนังสืออนุมัติสูตรการผลิต

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


Total pageviews 2,269,449 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.