ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการสมาชิกและฝึกอบรม
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด

 
 การสมัครสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

      สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club Association : IC) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบแก่บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

      นอกจากนี้ สมาคมยังให้บริการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรในภาคธุรกิจ ตลอดจนให้บริการศึกษาวิจัยและบริการข้อมูลการลงทุน ประสานงานการลงทุน รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารการลงทุน และให้บริการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักลงทุนอีกด้วย

      สมาชิกของสมาคมสโมสรนักลงทุน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ
        ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน บุคคลธรรมดาทั่วไป และข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน
 2. สมาชิกวิสามัญ
        ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้โครงการที่คณะกรรมการสมาคมมีมติเห็นชอบ
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
        ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ค่าสมาชิก และค่าบำรุงรายปี


ค่าแรกเข้าค่าสมาชิกรายปี
สมาชิกประเภทนิติบุคคล5,000 บาท2,000 บาท
สมาชิกประเภทบุคคล2,000 บาท1,000 บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

การรับเอกสารและข้อมูลต่างๆ

 • วารสารส่งเสริมการลงทุน เดือนละ 1 ฉบับ (12 ฉบับ/ปี)
 • BOI Investment Review เดือนละ 1 ฉบับ (12 ฉบับ/ปี)
 • IC E- Newsletter ทุก 2 เดือน (6 ฉบับ/ปี)
 • ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ ของ BOI และสมาคม (ส่งให้ทาง e-mail)
 • ปฏิทินการฝึกอบรมสัมมนาของสมาคมเป็นประจำทุกเดือน
 • ขอรับรายชื่อบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ฟรี)

การเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์

 • เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (7 ครั้ง/ปี)
 • กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานที่ทันสมัยและประสบความสาเร็จ ในอัตราพิเศษ
 • ส่วนลด 10-40% สาหรับการฝึกอบรมและสัมมนาของสมาคม
 • ส่วนลดพิเศษสาหรับบริการ In-house Training

การรับบริการอื่นๆ ของสมาคม

 • ส่วนลด 10-15 % ในการซื้อหนังสือจากสมาคม
 • ส่วนลด 20 % ในการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของสมาคม
 • ส่วนลด 5 % เมื่อใช้บริการแปลเอกสารกับสมาคม
 • สิทธิในการได้รับหนังสือรับรองฐานะการเงิน และรับรองการเป็นสมาชิกเพื่อนาไปยื่นจัดระดับเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน หรือผู้ส่งออกที่ดีต่อกรมสรรพากร

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • สิทธิในการได้รับเลือกเป็นกรรมการสมาคม

การสมัครสมาชิกสมาคม IC

 1. ใบสมัครสมาชิกสมาคม IC
 2. สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุนหน้าแรก (กรณีเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม)
 3. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริม)
 4. สำเนาบัตรประจำประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 9,142
Total pageviews 2,269,494 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.