หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 401 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 17
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 1  ประกาศ สกท  ป.1/2563  22 มค 63  หลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ทั้งคัน (CBU) โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อทดลองตลาด สำหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle - BEV)
 2  ประกาศ กกท  ส.1/2563  15 มค 63  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 3  ประกาศ กกท  2/2563  15 มค 63  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 4  ประกาศ กกท  1/2563  15 มค 63  การขยายเวลามาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 5  ประกาศ สกท  ป.9/2562  26 ธค 62  วิธีปฏิบัติสำหรับระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)
 6  ประกาศ สกท  ป.8/2562  26 ธค 62  หลักเกณฑ์การให้บริการระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)
 7  ประกาศ กกท  ส.4/2562  13 ธค 62  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 8  ประกาศ กกท  ส.3/2562  13 ธค 62  การให้การส่งเสริมกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
 9  ประกาศ กกท  8/2562  13 ธค 62  การกำหนดพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย
 10  คำชี้แจง สกท   19 พย 62  มาตรการเร่งรัดการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2562
 11  คำชี้แจง สกท   13 พย 62  แนวทางการแก้ไขโครงการและการเปิดดำเนินการสำหรับโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
 12  ประกาศ กกท  7/2562  28 ตค 62  แก้ไขเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 13  ประกาศ กกท  6/2562  28 ตค 62  มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน
 14  ประกาศ กกท  5/2562  28 ตค 62  มาตรการสนับสนุนการฝึกอบรม
 15  ประกาศ กกท  4/2562  28 ตค 62  มาตรการเร่งรัดการลงทุน
 16  คำสั่ง กกท  3/2562  30 กย 62  การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน
 17  ประกาศ สกท  ป.7/2562  7 มิย 62  การได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 18  คำชี้แจง สกท   7 มิย 62  คำชี้แจง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับกิจการฐานความรู้ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2562
 19  คำชี้แจง สกท   28 พค 62  คำชี้แจง เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนในปีแห่งการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2561
 20  คำชี้แจง สกท   22 พค 62  คำชี้แจง เรื่อง กำหนดนิยามและแนวทางพิจารณาสำหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
 21  คำชี้แจง สกท   3 พค 62  คำชี้แจง เรื่อง การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 11/2561
 22  ประกาศ กกท  3/2562  2 พค 62  การกำหนดอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 23  ประกาศ กกท  2/2562  2 พค 62  การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
 24  ประกาศ กกท  1/2562  2 พค 62  การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับกิจการฐานความรู้
 25  ประกาศ สกท  ป.6/2562  25 มีค 62  ยกเลิกการอนุญาตให้เข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ [วัตถุดิบ]
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 17

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 99,396
Total pageviews 2,312,662 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.