หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 425 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 17
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 1  ประกาศ สกท  ส.1/2564  13 มค 64  การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
 2  ประกาศ กกท  3/2564  13 มค 64  นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
 3  ประกาศ กกท  2/2564  13 มค 64  มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกิจการในกลุ่ม B ที่ใช้เครื่องจักรที่มีระบบทันสมัย และมีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ [ภาษีเงินได้]
1.ให้กิจการในกลุ่ม B ที่ใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ หรือใช้เครื่องจักรที่เชื่อมโยงสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2.ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2565
 4  ประกาศ กกท  1/2564  13 มค 64  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
1.ยกเลิกประกาศ กกท ที่ 9/2560
2.กำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
1) การลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การวิจัยพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
4) การลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล
เงื่อนไข
- ต้องยื่นคำขอภายในปี 2565 และะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
 5  ประกาศ สกท  ป.7/2563  28 ธค 63  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ช่างฝีมือ]
 6  คำสั่ง กกท  3/2563  11 พย 63  การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน
 7  ประกาศ สกท  ป.6/2563  28 ตค 63  วิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Extension) [การเปิดดำเนินการ]
 8  ประกาศ สกท  ป.5/2563  28 ตค 63  วิธีปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ISO)
 9  คำชี้แจง สกท   9 กย 63  การขอรับการส่งเสริมกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.3/2563
 10  คำชี้แจง สกท   5 มิย 63  แนวทางการปฏิบัติตามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 11  ประกาศ กกท  ส.3/2563  14 พค 63  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 12  ประกาศ กกท  8/2563  14 พค 63  การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา
 13  ประกาศ กกท  7/2563  14 พค 63  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
 14  ประกาศ กกท  6/2563  14 พค 63  การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
 15  คำสั่ง กกท  1/2563  14 พค 63  การมอบอำนาจให้สำนักงานพิจารณาให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
 16  ประกาศ สกท  ป.4/2563  12 พค 63  มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 17  ประกาศ สกท  3/2563  25 มีค 63  การขยายกำหนดเวลาการยื่นคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล [ภาษีเงินได้]
 18  คำชี้แจง สกท   25 มีค 63  การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท 7.36 กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.2/2563
 19  คำชี้แจง สกท   25 มีค 63  มาตรการกระตุ้นการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2563
 20  ประกาศ กกท  ส.2/2563  11 มีค 63  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 21  ประกาศ กกท  5/2563  11 มีค 63  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
 22  ประกาศ กกท  4/2563  11 มีค 63  มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 23  ประกาศ กกท  3/2563  11 มีค 63  มาตรการกระตุ้นการลงทุน
 24  ประกาศ สกท  ป.2/2563  11 กพ 63  หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติตำแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และการขยายระยะเวลาตำแหน่งและตัวบุคคล ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 [ช่างฝีมือ]
 25  ประกาศ สกท  ป.1/2563  22 มค 63  หลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ทั้งคัน (CBU) โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อทดลองตลาด สำหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle - BEV)
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 17

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 123,681
Total pageviews 2,707,172 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.