หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 356 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 15
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 1  ประกาศ กกท  9/2561  14 กย 61  การกำหนดพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย
 2  ประกาศ กกท  8/2561  14 กย 61  การผ่อนผันหลักเกณฑ์ที่ตั้งสำหรับกิจการเป้าหมายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi) ตามประประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2561
 3  ประกาศ สกท  ป.9/2561  3 กย 61  วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) [วัตถุดิบ]
ยกเลิกประกาศ สกท ที่ ป.4/2558
 4  ประกาศ สกท  ป.8/2561  3 กย 61  วิธีในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก [วัตถุดิบ]
 5  ประกาศ สกท  ป.7/2561  29 สค 61  อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ [วัตถุดิบ]
เพิ่มรายชื่อบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 6  ประกาศ กกท  ส.5/2561  3 สค 61  การแก้ไขประเภทกิจการ 7.9.2.2
 7  ประกาศ กกท  ส.4/2561  3 สค 61  การให้การส่งเสริมกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ
 8  ประกาศ กกท  ส.3/2561  3 สค 61  การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับแรงงานมาตรฐานสากล
 9  ประกาศ กกท  7/2561  3 สค 61  การขยายเวลานโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 10  ประกาศ กกท  6/2561  3 สค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 11  คำชี้แจง สกท   6 กค 61  การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ด้านพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557
ยกเลิกคำชี้แจง สกท ลงวันที่ 28 มกราคม 2558
 12  คำชี้แจง สกท   5 กค 61  การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 13  ประกาศ กกท  ส.2/2561  8 มิย 61  การให้การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 14  ประกาศ กกท  5/2561  8 มิย 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น
 15  ประกาศ สกท  ป.6/2561  19 เมย 61  รายการเงินลงทุนค่าก่อสร้าง [ภาษีเงินได้]
 16  คำชี้แจง สกท   19 เมย 61  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 17  คำชี้แจง สกท   15 กพ 61  การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2560 สำหรับกิจการในกลุ่ม B ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ที่มีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตหรือการบริการ
 18  ประกาศ สกท  ป.5/2561  1 กพ 61  วิธีปฏฺิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
 19  ประกาศ สกท  ป.4/2561  1 กพ 61  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
 20  ประกาศ กกท  ส.1/2561  31 มค 61  การเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 21  ประกาศ กกท  4/2561  31 มค 61  การขยายเวลาและแก้ไขประกาศประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 22  ประกาศ กกท  3/2561  31 มค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 23  ประกาศ กกท  2/2561  31 มค 61  มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 24  ประกาศ กกท  1/2561  31 มค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
 25  ระเบียบ สนร   30 มค 61  การจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 15

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 72,727
Total pageviews 1,802,001 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.