MIT_G2 โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562, 16:18:32 (95 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สวัสดีค่ะ

ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ สมมุติ บริษัทยื่นขออนุญาตส่งวัตถุดิบ(เหลือจากการผลิต)ไปต่างประเทศ ณ วันยื่นขอกับบีโอไอ

สินค้า A = 100 PCS.

สินค้า B = 50 PCS. 

แต่ ณ วันส่งออกจริง มีสินค้า A = 60 PCS. หากเป็นเช่นนี้ สินค้า A อีก 40 PCS. บริษัทสามารถนำเลขหนังสืออนุมัตินี้ไปใช้ส่งออกได้อีกไหมคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562, 17:54:43 (95 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

หนังสืออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ 1 ฉบับ สามารถนำไปยื่นปรับยอดที่สมาคม IC ได้ครั้งเดียว

หากส่งวัตถุดิบออกไปไม่ครบจำนวนที่ได้รับอนุญาต จะปรับยอดให้ตามจำนวนที่ส่งออกจริงตามใบขนสินค้าขาออกเท่านั้น

สำหรับวัตถุดิบส่วนที่ไม่ได้ส่งออก หากต่อมาต้องการส่งออก จะต้องยื่นขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศต่อ BOI อีกครั้งหนึ่ง

แต่มีวิธีดำเนินการอีก 1 วิธี คือ แยกส่งออกเป็น 2 ใบขน จากนั้นจึงยื่นปรับยอดพร้อมกัน (1 หนังสืออนุญาต  / 2 ใบขนขาออก) ครับ

Jindapon โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564, 11:50:36 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สอบถามค่ะ ตัวอย่าง

ส่งคืนต้นไม้ 1 รายการ 1000 ต้น
invoice ขาออก ระบุต้นไม้ 1000 ต้น

ยื่นขอในระบบ รายการใบขนขาเข้า ต้นไม้ รายการที่ 1 1100 ต้น --> ปริมาณส่งออก 800 ต้น
                                                  ต้นไม้ รายการที่ 2  950  ต้น --> ปริมาณส่งออก 200 ต้น

                                                                                       รวมปริมาณส่งออก 1000 ต้น

คำถามค่ะ

ใบขนขาออก จะต้องระบุตาม invoice ขาออก ต้นไม้ 1000 ต้น หรือ ระบุตามที่ขออนุมัติ ต้นไม้ รายการที่ 1  800 ต้น
                                                                                                                             ต้นไม้ รายการที่ 2   200 ต้น คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564, 13:29:08 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การขอส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ จะต้องเป็นรายการเดียวกับที่เคยได้รับอนุมัติสั่งปล่อย และจำนวนไม่เกินยอดที่เคยสั่งปล่อย

เช่น หากเคยได้รับอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ A โมเดล 123 จำนวน 1,100 ชิ้น และวัตถุดิบ A โมเดล 123 จำนวน 950 ชิ้น

หากจะส่งคืน A 123 จำนวน 800 ชิ้น และ A 234 จำนวน 200 ชิ้น ก็จะต้องยื่นขออนุมัติตามนั้น

และใบขนขาออกก็จะต้องระบุตามนั้น คือ A 123 จำนวน 800 ชิ้น และ A 234 จำนวน 200 ชิ้น ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด