GUEST โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562, 12:48:33 (159 สัปดาห์ ก่อน)
Top

รบกวนขอทราบขั้นตอนในการยื่นขยายเวลาเปิดดำเนินการ ด้วยนะคะ

บริษัท นา....

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562, 12:57:57 (159 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การขยายเวลาเปิดดำเนินการมี 2 กรณีคือ

1.ขยายเวลาเปิดดำเนินการจากการขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร ขั้นตอนคือ

- ยื่นเรื่องขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร พร้อมขยายเวลาเปิดดำเนินการ ผ่านระบบ eMT (ขยายได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี)

- เมื่อได้รับอนุมัติ ให้พิมพ์ผลอนุมัติจากหน้าจอระบบ eMT แล้วนำบัตรส่งเสริมไปแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตร

2.การขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว (กรณีเป็นโครงการที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักร หรือขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรครบ 3 ครั้งแล้ว) ขั้นตอน คือ

- ยื่นแบบคำขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว (F PM EX 06) ต่อ BOI

 

- เมื่อได้รับอนุมัติ ให้นำสำเนาหนังสืออนุมัติ และบัตรส่งเสริม ไปแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตร ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565, 09:46:06 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียน แอดมิน

1. ถ้าบริษัทจะขอขยายเปิดดำเนินการ พร้อมกับขอขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรด้วย จะต้องยื่นขอขยายผ่านระบบ eMT ใช่มั้ยค่ะ

2. ในกรณีที่เราขอขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรครบ 3 ครั้งแล้ว เรายังสามารถยื่นคำขอขยายเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียวได้ใช่หรือไม่คะ แล้วจะต้องยื่นผ่านระบบ e-Extension ใช่มั้ยคะ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565, 10:06:12 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ

*ในกรณีที่บัตรส่งเสริมได้รับสิทธินำเข้าเครื่องจักรตลอดไป การขอขยายเปิดดำเนินการจะต้องทำอย่างไรคะ ( ยื่นขอขยายเปิดเพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่)

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565, 17:37:41 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ตอบคำถามตามนี้ครับ

1. หากจะขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร พร้อมกับขยายเวลาเปิดดำเนินการ
ให้ยื่นเรื่องขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรในระบบ eMT
ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร จะได้รับอนุมัติขยายเวลาเปิดดำเนินการไปพร้อมกัน

2. หากจะขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว
ให้ยื่นเรื่องในระบบ e-extension ของ BOI

3. โครงการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม
ไม่สามารถยื่นขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรตามข้อ 1 ได้ (เนื่องจากได้สิทธิตลอดไป จึงไม่ต้องยื่นขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร)
หากจะขอขยายเวลาเปิดดำเนินการ ให้ยื่นเรื่องตามข้อ 2 ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565, 09:53:17 (11 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

ในกรณีนี้บริษัทจะต้องยื่นเรื่องตามข้อที่ 2 ในระบบ e-extension ซึ่งจะสามารถยื่นขอขยายเปิดได้แค่ 1 ครั้ง ถูกหรือไม่คะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565, 10:51:04 (11 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

1. การขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว ปกติจะขยายเวลาให้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศ สกท ที่ ป.1/2548 ข้อ 4.3

2. แต่หากมีเหตุผลความจำเป็นสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาจใช้ข้อความตามข้อ 6 ของประกาศฉบับเดียวกัน

เพื่อยื่นเรื่องให้เลขาธิการ BOI พิจารณาเห็นสมควร และนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว เป็นครั้งที่ 2 ได้

โดยให้ยื่นเรื่องเป็นกระดาษ หรือยื่นผ่านระบบ e-submission ของ BOI (ยื่นผ่านระบบ e-extension ไม่ได้) ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565, 14:04:56 (11 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ขอบคุณมากค่ะ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565, 10:01:36 (10 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

เรียน แอดมิน

ขอสอบถามเพิ่มค่ะ หากบริษัทยื่นขอขยายเปิดดำเนินการเพียงครั้งเดียวไปแล้ว 1 ครั้ง และบริษัทยังไม่พร้อมที่จะเปิดดำเนินการตามโครงการ บริษัทจะยื่นขอเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียวเป็น ครั้งที่ 2

กับสำนักงานฯ

1. บริษัทจะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ขยายเปิดดำเนินการฯ ครั้งที่ 2 ออกไปอีกกี่ปีคะ และหลังจากการยื่นครั้งที่ 2 แล้ว สามารถยื่นได้อีกหรือไม่ และกี่ครั้งคะ

2. การขอเปิดดำเนินการเพียงครั้งเดียว ครั้งที่ 2 บริษัทสามารถยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนเปิดดำเนินการฯ 2 เดือน ได้หรือไม่คะ

 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565, 10:27:45 (10 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

*ขอสอบถามเพิ่มค่ะ > 3. ในการขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว เป็นครั้งที่ 2 บริษัทจะได้รับการอนุมัติให้ขยายเปิดฯ หรือไม่คะ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565, 10:48:25 (10 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ > บัตรฯ โดยทั่วไป ถ้าเครื่องจักรสามารถนำเข้าได้ตลอดระยะเวลาของบัตรส่งเสริม แปลว่าการเปิดดำเนินการเต็มโครงการต้องเปิดภายใน 3 ปี นับจากวันออกบัตรใช่หรือไม่

เช่น บัตรฯ ออก 8 พฤษภาคม 2562 ครบเปิดดำเนินการเต็มโครงการ 8 พฤษภาคม 2566

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565, 14:37:37 (10 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

ตอบคำถามข้อ 8-10

1. การขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียวครั้งที่ 2 ปกติจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลา

เว้นแต่กรณีที่เลขาธิการ BOI เห็นว่ามีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงอาจจะรับเรื่องไว้พิจารณา (ตามคำตอบข้อ 6)

ซึ่งหาก BOI ไม่อนุญาตให้ขยายเวลา ก็จะเปิดดำเนินการให้เท่าที่ที่บริษัทได้ลงทุนจริง จนถึงวันที่ครบกำหนดเปิดดำเนินการ

2. กิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม

มีเงื่อนไขต้องเปิดดำเนินการครบตามโครงการภายใน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม

เช่น ถ้าบัตรออกวันที่ 8 พค 62 ก็จะต้องเปิดดำเนินการภายใน 8 พค 65 และขยายเปิดอย่างเดียวได้ 1 ครั้ง ถึง 8 พค 66 ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565, 09:04:27 (10 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด