GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562, 16:13:02 (159 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สวัสดีค่ะ คืออยากจะทราบว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร  ทำอะไรบ้าง  และต้องมีเอกสารอะไร

พอดีเพิ่งเข้ามาทำตำแหน่ง BOI เลยไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน  

ขอบคุณค่ะ


บริษัท ยู.....

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562, 16:31:24 (159 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การขอเปิดดำเนินการตามเงื่อนไข BOI

ให้ยื่นแบบขออนุญาตเปิดดำเนินการ (F PM OP 01) ตาม Link

ข้อมูลที่ต้องเตรียม เช่น

- รายละเอียดเครื่องจักรที่ติดตั้งในโครงการ
- การคำนวณกำลังผลิตสูงสุดของโครงการ

เอกสารที่ต้องเตรียม เช่น

- สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีเป็นกิจการผลิต)
- หนังสือรับรองการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กรณีอยู่ในนิคม)
- หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (กรณีเป็นกิจการบริการ)
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือรับรองจดทะเบียน ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองปีล่าสุด
- สำเนาทะเบียนสินทรัพย์
- สำเนาอินวอยซ์วันมีรายได้ครั้งแรก
- แผนภูมิขั้นตอนการผลิต
- แผนผังการติดตั้งเครื่องจักร
- เอกสารหลักฐานแสดงค่าก่อสร้าง (กรณีนำค่าก่อสร้างมานับรวมเป็นขนาดการลงทุน)
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสินทรัพย์อื่นๆ (กรณีนำสินทรัพย์อื่นๆมารวมรับเป็นขนาดการลงทุน)
- เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริม

SSFB โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562, 11:49:59 (157 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรื่องขอเปิดดำเนินการ

ในแบบฟอร์มที่ขอเปิดดำเนินการ ข้อ2.รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ติดตั้ง ตรงช่องราคาทุนหรือราคาที่ได้มา

ต้องใช้ยอดมูลค่าจากใบขนขาเข้า หรือมูลค่าตามที่บันทึกในบัญชีตามทะเบียนทรัพย์สินค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562, 12:45:02 (157 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ใช้มูลค่าตามที่บันทึกในบัญชีตามทะเบียนสินทรัพย์ครับ

SSFB โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562, 11:20:21 (150 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

สอบถามเรื่องการคำนวณกำลังการผลิตค่ะ

กรณ๊ที่เครื่องจักร 4 เครื่อง ผลิตชิ้นงานหลายแบบ  การคำนวณกำลังการผลิตในแบบฟอร์มเปิดดำเนินการข้อ 3

ช่องกำลังการผลิตสูงสุดต่อหน่วยเวลา ต้องคำนวณอย่างไรค่ะ และช่องกำลังการผลิตสูงสุดต่อปีที่คำนวณตามเวลาทำงานในบัตรส่งเสริมต้องกรอกอย่างไรค่ะ

โดยในการผลิตจริง เป็นจำนวน 24 ชม. 276 วัน/ปี ค่ะ 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562, 14:30:18 (150 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

กรณีที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลายแบบ

บริษัทสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าหลัก (เช่น สินค้าที่มีการผลิตจำหน่ายมากที่สุด) มาเป็นผลิตภัณฑ์ในการคำนวณกำลังผลิตสูงสุดได้

เช่น หากผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ A ซึ่งมี cycle time ในการผลิต 1 ชิ้น / 2 นาที

กำลังผลิตสูงสุดก็จะเป็น 0.5 ชิ้น x 60 นาที x 24 ชั่วโมง x 276 วัน x 4 เครื่อง = ....... ชิ้น/ปี ครับ

pang โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563, 14:08:05 (113 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

สอบถาม Admin ค่ะ

ตรงแบบฟอร์มขอเปิดดำเนินการ ข้อ 4  จึงขอเปิดดำเนินการโดยมีกำลังผลิต _______ (ใส่กำลังการผลิตสูงสุดที่คำนวณได้ ใช่ไหมค่ะ) 

ขอบคุณค่ะ 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563, 14:44:58 (113 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ให้ใส่กำลังผลิตที่บริษัทต้องการขอเปิดดำเนินการ ซึ่งมีหลายกรณีดังนี้ครับ

1.กรณีคำนวณกำลังผลิตสูงสุดได้ต่ำกว่า 80% ของกำลังผลิตในบัตรส่งเสริม

- ให้ยื่นขอเปิดดำเนินการตามกำลังผลิตที่คำนวณได้จริง

2.กรณีคำนวณกำลังผลิตสูงสุดได้ 80-100% ของกำลังผลิตในบัตรส่งเสริม

- สามารถขอเปิดดำเนินการได้ตามกำลังผลิตในบัตรส่งเสริม

3.กรณีคำนวณกำลังผลิตสูงสุดได้ 100-120% ของกำลังผลิตในบัตรส่งเสริม

- สามารถขอเปิดดำเนินการได้ตามกำลังผลิตในบัตรส่งเสริม / หรือกำลังผลิตตามที่คำนวณได้จริง

4.กรณีคำนวณกำลังผลิตสูงสุดได้มากกว่า 120% ของกำลังผลิตในบัตรส่งเสริม

- ให้ยื่นขอเปิดดำเนินการตามกำลังผลิตที่คำนวณได้จริง

5.กรณีมีการขอเพิ่มหรือลดเวลาทำงานพร้อมกับการขอเปิดดำเนินการ

- ใช้แนวทางตามข้อ 1-4 จากนั้นคำนวณกำลังผลิตใหม่ตามเวลาทำงานที่ขอแก้ไข

 

pang โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563, 15:16:08 (113 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

เรียน Admin

ขอบคุณมากนะคะ

pang โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563, 14:53:41 (109 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

สอบถาม Admin ค่ะ

ในการกรอก ค่าก่อสร้าง กรณีค่าเช่า สัญญาเช่าต้องมากกว่า 3 ปีขึ้นไปหรือถ้ากรณีของบริษัทสัญญาเช่าอยู่ที่ 3 ปี ต้องกรอกค่าเช่าไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563, 15:05:54 (109 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

1. สัญญาเช่าโรงงานหรือสำนักงาน ที่มีอายุสัญญาเช่าเกินกว่า 3 ปี และจดทะเบียนสัญญาเช่าต่อกรมที่ดิน

สามารถนำมาคำนวณเป็นขนาดการลงทุน และเพื่อคำนวณวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคคุลได้

จึงให้กรอกมูลค่าเช่า ในช่องค่าก่อสร้าง

2. สัญญาเช่าโรงงานหรือสำนักงาน ที่มีอายุสัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปี

เป็นค่าใช้จ่าย ที่ไม่นำมานับเป็นขนาดการลงทุน

จึงไม่ต้องกรอกในช่องค่าก่อสร้าง ครับ

pang โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563, 15:56:36 (109 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

เรียน Admin

ขอบคุณมากนะคะ

pang โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563, 09:16:41 (107 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

เรียน Admin ค่ะ

สอบถามเรื่องกำลังการผลิตสูงสุดค่ะ บริษัทมีหลายผลิตภัณฑ์ เช่น

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 = มีจำนวน 6 เครื่อง / ผลิตได้ 60ชิ้นต่อชม. / 2,160,000 ชิ้นต่อปี

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 = มีจำนวน 1 เครื่อง / ผลิตได้ 275ชิ้นต่อชม. / 1,1650,000 ชิ้นต่อปี

กำลังการผลิตสูงสุดต่อปีเราดูตรงที่ผลิตได้จำนวนชิ้นต่อชั่วโมง หรือกำลังการผลิตที่ผลิตได้ต่อปีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563, 12:14:19 (107 สัปดาห์ ก่อน)
#13 Top

กำลังผลิตสูงสุดต่อปี คำนวณจากกำลังผลิตของเครื่องจักร (เช่น ... ชิ้น/ชม.) x ... ชม. x ... วัน ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริม

ไม่เกี่ยวกับว่าบริษัทจะผลิตจำหน่ายในแต่ละปีเท่าไร ครับ

pang โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563, 13:22:28 (107 สัปดาห์ ก่อน)
#14 Top

เรียน Admin

ขอบคุณค่ะ

pang โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563, 10:36:06 (106 สัปดาห์ ก่อน)
#15 Top

สอบถาม Admin ค่ะ

เอกสารแนบการเปิดดำเนินการ คำว่า บุคลากรเฉพาะด้าน รวมถึง กรรมการผู้จัดการไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563, 13:35:56 (106 สัปดาห์ ก่อน)
#16 Top

กิจการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ จะมีเงื่อนไขให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท/ปี

ซึ่งจะหมายถึงบุคลากรในด้านนั้นโดยตรง เช่น กิจการ Software จะเป็นบุคลากรด้าน IT หรือกิจการ R&D จะเป็นบุคลากรด้านการวิจัย เป็นต้น

ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ของบริษัท ครับ

pang โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563, 14:18:23 (106 สัปดาห์ ก่อน)
#17 Top

เรียน Admin

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล

NONGMAI โพสต์เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564, 17:00:22 (70 สัปดาห์ ก่อน)
#18 Top

สวัสดีค่ะแอดมิน

สอบถามต่อเนื่องจากข้อมูลข้างต้นดังนี้

1.  เอกสารที่จะต้องเตรียม เพื่อยื่นขอเปิดดำเนินการนั้น ต้องให้ผู้มีอำนาจเซ็นต์ และประทับตราบริษัททุกแผ่นหรือไม่คะ

2.  แบบคำขออนุญาต ข้อ5.3 ขนาดการลงทุนในโครงการ ข้อ2 ค่าเครื่องจักร

     ให้ใช้จำนวนเงินของเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ หรือ นำจำนวนเงินในงบการมาใส่ได้เลยค่ะ (ตัวเลขในงบการเงินจะรวมเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการและไม่ใช้ในโครงการค่ะ)

3. แบคำขออนุญาต ข้อ5.3 ขนาดการลงทุนในโครงการ ข้อ4 สินทรัพย์อื่นๆ  สามารถนำตัวเลขในงบการเงินมากรอกได้เลยหรือไม่คะ

 

ขอบคุณมากค่ะ 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564, 19:00:06 (70 สัปดาห์ ก่อน)
#19 Top

1. เอกสารทุกแผ่น ต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามประทับตรารับรอง

2. มูลค่าการลงทุนเครื่องจักร ต้องเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น และต้องปรากฎในทะเบียนสินทรัพย์

กรณีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ ให้ใช้ราคาตามที่ได้มา และต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเสร็จ/ใบกำกับ เป็นต้น

3. สินทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ ให้ใช้มูลค่าตามที่บันทึกบัญชี และต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเสร็จ/ใบกำกับ เป็นต้น ครับ

<< ก่อนหน้า       1 | 2       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด