ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 บัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด (MML) ในระบบ RMTS

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

      ในการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องนำข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจาก BOI มาบันทึกลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD, USB Flash Drive ฯลฯ) ตามรูปแบบไฟล์ excel ที่กำหนด จากนั้นนำมายื่นที่สมาคมสโมสรนักลงทุน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในฐานข้อมูลระบบ RMTS

      บัญชีที่จะต้องบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนำมายื่นต่อสมาคม มีทั้งสิ้น 3 บัญชี ดังนี้

 1. บัญชีรายการวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) และปริมาณสต๊อคสูงสุด (MML : Material Master List)
  จะบันทึกในไฟล์ Birtmml.xls โดยแบ่งเป็น
  • สำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียน
  • สำหรับมาตรา 36 (1) แบบไม่หมุนเวียน
  • สำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน ในบัญชีเดียวกัน
  • สำหรับมาตรา 36 (2) แบบหมุนเวียน
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาซ่อมแซมเพื่อนำกลับออกไป

 2. บัญชีรายการชื่อรอง (DESC : Description)
  จะบันทึกในไฟล์ Birtdesc.xls

 3. บัญชีรายการสูตรการผลิต (FRM : Formula)
  จะบันทึกในไฟล์ Birtfrm.xls

1. การบันทึกข้อมูลในไฟล์ Birtmml.xls

ตัวอย่างที่ 1 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียน

Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345611000001LABEL520,000.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000002INDUCTOR600,000.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000003UV GLUE5,100.000GRMN00908/00425317/04/2013A
12345611000004FILTER150,000.000MTRN00908/00425317/04/2013A
12345611000005FLY BACK TRANSFORMER95,880.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000006CAPACITOR600,000.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000007ELECTROLYTIC CAPACITOR530.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000008PRINTED CIRCUIT BOARDS658,522.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000009TRANSISTOR584,000.000C62N00908/00425317/04/2013A


ความหมายและข้อกำหนดของโครงสร้างข้อมูล

No.ชื่อฟีลด์ประเภทข้อมูลความยาวคำอธิบายและเงื่อนไข
1Proj_codeตัวอักษร 8 รหัสโครงการ (Project Code) ซึ่งกำหนด ดังนี้

● 6 หลักแรก

BOI จะกำหนดแยกตามบัตรส่งเสริม
● หลักที่ 7 กำหนดรหัส คือ
1 คือ มาตรา 36(1)
2 คือ มาตรา 36(2)
3 คือ มาตรา 30
● หลักที่ 8 กำหนดรหัส คือ
1 คือ สต๊อคหมุนเวียน
2 คือ สต๊อคไม่หมุนเวียน
3 คือ สต๊อคหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในบัญชีเดียวกัน
ไม่เป็นค่าว่าง และทุกบรรทัดต้องมีรหัสโครงการเหมือนกัน
2Grp_noตัวอักษร6หมายเลขกลุ่มของวัตถุดิบ (Group Number)
ไม่เป็นค่าว่าง และไม่ซ้ำกัน
ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาซ่อมเพื่อส่งกลับออกไป ให้ขึ้นต้นด้วยอักษร R
3Grp_descตัวอักษร512 ชื่อวัตถุดิบ (ชื่อหลัก)
ไม่เป็นค่าว่าง
บันทึกได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
ชื่อที่เหลือให้บันทึกในบัญชีชื่อวัตถุดิบ (ชื่อรอง) ในไฟล์ Birtdesc.xls
4MaxStockตัวเลข14 หลัก และ
2 ทศนิยม
ปริมาณสต๊อคสูงสุดแบบหมุนเวียน
ไม่เป็นค่าว่าง กรณีเป็น Type A
ต้องเป็นค่าว่าง หากคีย์ค่า MaxImport มากกว่า 0
5MaxImportตัวเลข14 หลัก และ
2 ทศนิยม
ปริมาณสต๊อคสูงสุดแบบไม่หมุนเวียน ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI
ไม่เป็นค่าว่าง กรณีเป็น Type A
ต้องเป็นค่าว่าง หากคีย์ค่า MaxStock มากกว่า 0
6UOMตัวอักษร3หน่วยของวัตถุดิบที่นำเข้า (Unit of Material)
ไม่เป็นค่าว่าง
ต้องเป็นหน่วยในฐานข้อมูลรหัสสถิติของกรมศุลกากร
7Ess_matตัวอักษร1กำหนดรหัส ดังนี้
Y คือ วัสดุจำเป็น
N คือ วัตถุดิบ
8Start_qtyตัวเลข14 หลัก และ
2 ทศนิยม
ค่าเริ่มต้นของวัตถุดิบ โดยยกยอดคงเหลือมาจากที่เคยสั่งปล่อยไว้แล้วและยังตัดบัญชีไม่หมด
ไม่เป็นค่าว่าง หากเป็น Type A
9App_noตัวอักษร11เลขที่หนังสือที่ได้รับอนุมัติจาก BOI
ไม่เป็นค่าว่าง
10App_dateตัวอักษร10วันที่ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI
ไม่เป็นค่าว่าง
หากเป็นหนังสืออนุมัติเดียวกัน ต้องคีย์วันที่เหมือนกัน
11Typeตัวอักษร1ประเภทของการยื่นข้อมูล ซึ่งกำหนดรหัส ดังนี้
Aคือ การยื่นข้อมูลครั้งแรก หรือยื่นข้อมูลวัตถุดิบรายการใหม่
Cคือ การแก้ไขข้อมูลเดิมที่บันทึกไว้แล้ว
Dคือ การยกเลิกข้อมูลเดิมที่บันทึกไว้แล้ว


ตัวอย่างที่ 2 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (1) แบบไม่หมุนเวียน

Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345612000001LABEL0520,000.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000002INDUCTOR0600,000.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000003UV GLUE05,100.00GRMN00908/00425919/04/2013A
12345612000004FILTER0150,000.00MTRN00908/00425919/04/2013A
12345612000005FLY BACK TRANSFORMER095,880.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000006CAPACITOR0600,000.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000007ELECTROLYTIC CAPACITOR0530.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000008PRINTED CIRCUIT BOARDS0658,522.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000009TRANSISTOR0584,000.00C62N00908/00425919/04/2013A


ตัวอย่างที่ 3 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในบัญชีเดียวกัน

Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345613000001LABEL520,000.000C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000002INDUCTOR600,000.000C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000003UV GLUE5,100.000GRMN00908/00489520/04/2013A
12345613000004FILTER150,000.000MTRN00908/00489520/04/2013A
12345613000005FLY BACK TRANSFORMER95,880.000C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000006CAPACITOR600,000.000C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000007ELECTROLYTIC CAPACITOR530.000C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000008PRINTED CIRCUIT BOARDS0658,522.00C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000009TRANSISTOR0584,000.00C62N00908/00489520/04/2013A


ตัวอย่างที่ 4 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (2) แบบหมุนเวียน

Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345621000001SAMPLE PCB SUB ASSY500.000C62N00908/00428919/06/2013A


ตัวอย่างที่ 5 : การบันทึกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาซ่อมแซมเพื่อส่งกลับออกไป ตามมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียน

Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345611R00001PCB SUB ASSY3,000.000C62N00908/00455330/06/2013A2. การแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Birtmml.xls

ตัวอย่างที่ 6 : การแก้ไขวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) รายการที่ 000001 จากเดิม LABEL เป็น BARCODE
แก้ไขปริมาณสูงสุดของรายการที่ 000002 จากเดิม 600,000 เป็น 800,000
และการแก้ไขรายการที่ 000003 จากเดิมวัตถุดิบ เป็นวัสดุจำเป็น

Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345611000001BARCODE
0C62N00908/00489520/04/2013C
12345611000002
800,000.000C62N00908/00499910/05/2013C
12345611000003UV GLUE5,100.000GRMY00908/00499910/05/2013C

ข้อควรระวังในการคีย์ข้อมูลแก้ไข

 1. กรณีที่แก้ไขเฉพาะชื่อวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) ให้เว้นช่อง Max_Stock เป็นค่าว่าง
 2. กรณีที่แก้ไขเฉพาะปริมาณอนุมัติสูงสุด ให้เว้นช่อง Grp_desc เป็นค่าว่าง
 3. กรณีที่แก้ไขทั้งชื่อหลักและปริมาณอนุมัติสูงสุด ให้คีย์ทั้ง Grp_desc และ Max_Stock
 4. กรณียื่นงานแก้ไขพร้อมกันหลายไฟล์ ให้บันทึกชื่อไฟล์เป็น Birtmml_1.xls , Birtmml_2.xls , ... ตามลำดับ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 19,800
Total pageviews 3,226,929 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.