ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 การใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ

      ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรตามมาตรา 28 หรือ 29 และสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบตามมาตรา 30 และ 36 สามารถสมัครขอใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ ด้วยระบบ eMT online และ RMTS กับสมาคมสโมสรนักลงทุนได้ โดยมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ระบบ eMT online
  1. สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ระบุสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 28 และ 29
   (ในกรณีที่บริษัทยังไม่ได้รับบัตรส่งเสริม สามารถใช้ "หนังสือแจ้งมติ" แทนได้)
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09
  4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passort ของกรรมการ ซึ่งลงชื่อผูกพันตามหนังสือรับรอง

 • ระบบ RMTS
  1. สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ระบุสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 30 และ 36 (1), (2)
   (ในกรณีที่บริษัทยังไม่ได้รับบัตรส่งเสริม สามารถใช้ "หนังสือแจ้งมติ" แทนได้)
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09
  4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passort ของกรรมการ ซึ่งลงชื่อผูกพันตามหนังสือรับรอง

อัตราค่าสมัคร

ระบบงานค่าธรรมเนียมค่าบริการชำระล่วงหน้ารวม
eMT3,500500*4,000
RMTS5,0003,5008,500
หมายเหตุ : 1.กรณีสมัคร eMT พร้อมกับ RMTS จะได้รับยกเว้นค่าบริการชำระล่วงหน้าของระบบ eMT จำนวน 500 บาท
2.ราคายังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่าบริการ

1.งานเครื่องจักรและวัตถุดิบ

จำนวนอินวอยซ์ / ใบขน
ต่อเดือน
อัตราค่าบริการ (บาท)
งานวัตถุดิบงานเครื่องจักร
1- 1,0004040
1,001 ขึ้นไป3030

ค่าบริการตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไปต่อเดือน จะได้รับส่วนลดตั้งแต่บาทแรก ดังนี้

   ค่าบริการต่อเดือน ตัั้งแต่อัตราส่วนลดร้อยละ
100,001 - 200,000 บาท10
200,001 - 300,000 บาท20
300,001 บาทข้นไป30

2.ตัดบัญชีใบขนที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี อัตราค่าบริการ 100 บาท / ใบขน

 • ใบขนสินค้าขาออก และใบกำกับสินค้าขาเข้า ที่มีจำนวนเกิน 100 รายการ / ฉบับ
  คิดค่าบริการเพิ่ม 0.50 บาท / รายการ
 • อัตราค่าบริการนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ติดต่อสอบถาม

แผนกลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 202-203

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 7,989
Total pageviews 3,226,980 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.