ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 การสมัครสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

      สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club Association : IC) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบแก่บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

      นอกจากนี้ สมาคมยังให้บริการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรในภาคธุรกิจ ตลอดจนให้บริการศึกษาวิจัยและบริการข้อมูลการลงทุน ประสานงานการลงทุน รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารการลงทุน และให้บริการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักลงทุนอีกด้วย

      สมาชิกของสมาคมสโมสรนักลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ
        ได้แก่ บุคคลธรรมดาทั่วไป หรือ นิติบุคคล
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์
        ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม

ค่าสมาชิก และค่าบำรุงรายปี

อัตราค่าสมัครสมาชิกประเภทนิติบุคคล
เดือนที่สมัครค่าแรกเข้าค่ารายปีราคาสุทธิ (รวมภาษี)
ม.ค.-มี.ค.5,0002,000 บาท7,490
เม.ย.-มิ.ย.5,0001,500 บาท6,955
ก.ค.-ก.ย.5,0001,000 บาท6,420
ต.ค.-ธ.ค.5,000500 บาท5,885

อัตราค่าสมัครสมาชิกประเภทบุคคล
เดือนที่สมัครค่าแรกเข้าค่ารายปีราคาสุทธิ (รวมภาษี)
ม.ค.-มี.ค.2,0001,000 บาท3,210
เม.ย.-มิ.ย.2,000750 บาท2,942.50
ก.ค.-ก.ย.2,000500 บาท2,675
ต.ค.-ธ.ค.2,000250 บาท2,407.50

สมาชิกจะสิ้นสุดสภาพในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี
 • สมาชิกประเภทนิติบุคคล ปีถัดไปชำระเฉพาะค่าบำรุงปีละ 2,140 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สมาชิกประเภทบุคคล ปีถัดไปชำระเฉพาะค่าบำรุงปีละ 1,070 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • หากสมาชิกค้างชำระเงินค่าบำรุงหรือหนี้อื่นๆ เกินกว่า 90 วัน นับจากวันที่สมาคมฯทวงถามจะส่งผลให้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
 • สิทธิประโยชน์สมาชิกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ หรือการสั่งปล่อยเครื่องจักร

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

 • รับสิทธิ์ IC Member Mentoring บริการให้คำปรึกษา แนะนำเสมือนพี่เลี้ยงให้แก่สมาชิกที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนรายใหม่ พร้อมแจ้งเตือนการดำเนินงานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้แก่สมาชิกใหม่อย่างเป็นระบบ

สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมและส่วนลดพิเศษ

 • สิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนาฟรีสมาชิก 5 ครั้ง/ปี มูลค่า 6,420 บาท
 • สิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม
 • ส่วนลดการเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนา Public Training 10-30%

สิทธิในการรับเอกสารและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

 • วารสารส่งเสริมการลงทุน ราย 2 เดือน (รับทาง e-mail 6 ฉบับ/ปี)
 • IC e-Newsletter รายเดือน (รับทาง e-mail 12 ฉบับ/ ปี)
 • ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา ราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ ปี)
 • วารสาร Thailand Investment Review (จัดส่งไปรษณีย์ 12 ฉบับ/ ปี)

การสมัครสมาชิกสมาคม IC

 1. สมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์
 2. สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุนหน้าแรก (กรณีเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม)
 3. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริม)
 4. สำเนาบัตรประจำประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 202-203

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 14,231
Total pageviews 3,226,944 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.