• FAQ108 Facebook
 • FAQ108 webboard

 ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ | เว็บบอร์ด

     FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน ให้บริการข้อมูลข่าวสารและที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (BOI: Board of Investment) และสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC: Investor Club) ได้แก่

 • งานส่งเสริมการลงทุน
  • การขอรับการส่งเสริมโครงการใหม่
  • การขอรับการส่งเสริมขยายกิจการ
  • การแก้ไขโครงการ เช่น แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์ กำลังผลิต กรรมวิธีการผลิต ที่ตั้งโรงงาน หรือการขอใช้เครื่องจักรเก่า เป็นต้น

 • งานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร เช่น
  • การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร (Machine Master List)
  • การสั่งปล่อย / การใช้ธนาคารค้ำประกัน / การขอคืนอากรเครื่องจักร
  • การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร เป็นต้น

 • งานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เช่น
  • การขออนุมัติบัญชีปริมาณสต็อควัตถุดิบ (Material Max Stock)
  • การสั่งปล่อย / การใช้ธนาคารค้ำประกัน / การขอคืนอากรวัตถุดิบ
  • การขออนุมัติสูตรการผลิต
  • การตัดบัญชีวัตถุดิบ
  • การขออนุมัติวิธีทำลายส่วนสูญเสียนอกสูตร
  • การขอชำระภาษีส่วนสูญเสียในสูตรและนอกสูตร
  • การขออนุญาตส่งคืนวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพไปต่างประเทศ
  • การขอปรับยอดวัตถุดิบ
  • การขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ เป็นต้น

 • งานตรวจสอบ เช่น
  • การยืนยันการดำเนินการตามโครงการในช่วง 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน
  • การรายงานผลประกอบการ (ตส.310) ทุกรอบปี
  • การขอเปิดดำเนินการ หรือขอขยายเวลาเปิดดำเนินการ
  • การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น

 • งานที่ดิน เช่น
  • การขออนุญาตถือครองกรรมสิทธิที่ดิน
  • การขออนุญาตให้บริษัทในเครือใช้ที่ดิน เป็นต้น

 • งานช่างฝีมือ เช่น
  • การขออนุมัติตำแหน่ง และบรรจุช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการต่างชาติ
  • การขอขยายวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงานตามสิทธิ BOI
  • การขอขยายวีซ่าของครอบครัวช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ
  • การขอให้ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการไปปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ เป็นต้น

 ติดต่อเรา | ที่ปรึกษาบีโอไอ

     ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่เป็นสมาชิกสมาคม IC สามารถตั้งกระทู้สอบถามคำถามต่างๆ เกี่ยวกับงาน BOI และ IC บน กระดานเว็บบอร์ด FAQ108 ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้ที่เฟสบุ๊ค www.facebook.com/faq108
     กรณีที่ต้องการรับบริการที่ปรึกษาด้าน BOI และ IC สามารถติดต่อได้ที่ consult@faq108.co.th หรือส่งข้อความถึงเราได้ตามด้านล่าง


แจ้งปัญหา ให้คำแนะนำ หรือติดต่อเราได้ที่นี่
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท
Email *
หัวข้อ *
ข้อความ *
46บวก6 = *


views 28,534
Total pageviews 3,227,000 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.