หน้าแรก | ถามตอบหัวข้อนี้ในเว็บบอร์ด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานของ BOI

การขอรับส่งเสริม
1การพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
- ขนาดการลงทุนไม่เกิน 40 ล้านบาท และกิจการซอฟต์แวร์ทุกขนาดการลงทุน15 วันทำการ
- อยู่ในอำนาจสำนักงานที่ไม่เกิน 80 ล้านบาท40 วันทำการ
- อยู่ในอำนาจสำนักงานที่เกินกว่า 80 ล้านบาท60 วันทำการ
- อยู่ในอำนาจคณะอนุกรรมการ60 วันทำการ
- อยู่ในอำนาจคณะกรรมการ90 วันทำการ
2การแจ้งมติการพิจารณา7 วันทำการ
3การขยายเวลาตอบรับมติการให้การส่งเสริม
- ครั้งที่ 1 และ 23 วันทำการ
- ครั้งที่ 37 วันทำการ
4การพิจารณาขยายเวลาออกบัตรส่งเสริม
- ครั้งที่ 1 และ 23 วันทำการ
- ครั้งที่ 37 วันทำการ
5

การออกบัตรส่งเสริม

10 วันทำการ

การแก้ไขโครงการ
6การพิจารณาแก้ไขโครงการ
- การเปลี่ยน/เพิ่มที่ตั้งโรงงาน5 วันทำการ
- การลดกำลังผลิต5 วันทำการ
- การแก้ไขทุนจดทะเบียน5 วันทำการ
- การแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น5 วันทำการ
- การจำหน่ายผลพลอยได้และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป30 วันทำการ
- การแก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม30 วันทำการ
- การยกเลิกชนิดผลิตภัณฑ์30 วันทำการ
- การจำหน่ายสินค้าที่ซื้อมาจากผู้อื่น30 วันทำการ
- การขอสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม30 วันทำการ
- การเพิ่มกำลังผลิต30 วันทำการ
- การแก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์30 วันทำการ
- การแก้ไขกรรมวิธีการผลิต30 วันทำการ
- การแก้ไขเงื่อนไขส่งออก30 วันทำการ
- การโอนกิจการและรับโอนกิจการจากผู้ได้รับส่งเสริม30 วันทำการ
7

การแก้ไขบัตรส่งเสริมที่มีเอกสารแนบท้าย

1 วันทำการ

การเปิดดำเนินการ
8การพิจาณาเปิดดำเนินการ45 วันทำการ
9

การพิจารณาขยายเวลาเปิดดำเนินการ

36 วันทำการ

งานเครื่องจักร
10การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร45 วันทำการ
11การขยายเวลานำเข้าแม่พิมพ์20 วันทำการ
12การพิจารณาขยายเวลาใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากรเครื่องจักร3 วันทำการ
13การพิจารณาขอจำนอง เช่าซื้อ ทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง จำหน่าย โอน บริจาค เครื่องจักร15 วันทำการ
14การพิจารณานำเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่นหรือให้บุคคลอื่นใช้15 วันทำการ
15การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร (ชื่อหลัก)60 วันทำการ
16การแก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร (ชื่อหลัก)30 วันทำการ
17การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร (ชื่อรอง)3 วันทำการ
18การทบทวนอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร (ชื่อรอง)30 วันทำการ
19การอนุมัติบัญชีอะไหล่3 วันทำการ
20การทบทวนอนุมัติบัญชีอะไหล่30 วันทำการ
21การอนุมัติแม่พิมพ์3 วันทำการ
22การทบทวนอนุมัติบัญชีแม่พิมพ์30 วันทำการ
23การอนุญาตให้ใช้ธนาคารค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าเครื่องจักร1 ชั่วโมงทำการ
24การสั่งปล่อยเครื่องจักร อะไหล่ และแม่พิมพ์1 ชั่วโมงทำการ
25การสั่งปล่อยเครื่องจักรเพื่อถอนการใช้ธนาคารค้ำประกันแทนการชำระอากร1 ชั่วโมงทำการ
26การส่งเครื่องจักรออกไปต่างประเทศซ่อมแซม1 วันทำการ
27การส่งเครื่องจักรออกไปต่างประเทศซ่อมแซม กรณีเป็นเครื่องจักรหลักและโครงการสิ้นสุดสิทธินำเข้าเครื่องจักรแล้ว15 วันทำการ
28การสั่งปล่อยเครื่องจักรจากการซ่อมแซม1 ชั่วโมงทำการ
29การส่งเครื่องจักรคืนไปต่างประเทศ1 วันทำการ
30

การส่งเครื่องจักรคืนไปต่างประเทศ กรณีเป็นเครื่องจักรหลักและโครงการสิ้นสุดสิทธินำเข้าเครื่องจักรแล้ว

15 วันทำการ

งานวัตถุดิบมาตรา 30
31การพิจารณาอนุมัติรายการวัตถุดิบ ตามมาตรา 3060 วันทำการ
32การพิจารณาอนุมัติสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณอนุมัติสูงสุด ตามมาตรา 3030 วันทำการ
33การพิจารณาสรุปวัตถุดิบคงเหลือ ตามมาตรา 30 30 วันทำการ
34การแก้ไขสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณอนุมัติสูงสุด ตามมาตรา 3030 วันทำการ
35การผ่อนผันใช้การค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 303 วันทำการ
36การขยายเวลาใช้การค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 303 วันทำการ
37การอนุมัติสั่งปล่อย หรือถอนการค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 303 วันทำการ
38

การขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 30 (กรณีได้รับสิทธิประโยชน์ตามเขต 3)

30 วันทำการ

งานวัตถุดิบมาตรา 36
39การพิจารณาอนุมัติสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณสต๊อคสูงสุด ตามมาตรา 3630 วันทำการ
40การแก้ไขสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณสต๊อคสูงสุด ตามมาตรา 3630 วันทำการ
41การอนุญาตส่งวัตถุดิบกลับคืนต่างประเทศ ตามมาตรา 3610 วันทำการ
42การตัดบัญชีวัตถุดิบ ตามมาตรา 3615 วันทำการ
43การโอนวัตถุดิบ ตามมาตรา 3615 วันทำการ
44การตัดบัญชีส่วนสูญเสีย และเรียกเก็บภาษีวัตถุดิบ ตามมาตรา 3645 วันทำการ
45การผ่อนผันใช้การค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 363 วันทำการ
46การขยายเวลาใช้การค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 363 วันทำการ
47การอนุมัติสั่งปล่อย หรือถอนการค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 363 วันทำการ
48

การขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 36

20 วันทำการ

งานช่างฝีมือ มาตรา 24
49การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน15 วันทำการ
50การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามากระทำการที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน15 วันทำการ
51การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ได้รับการส่งเสริมหรือรอออกบัตรส่งเสริม15 วันทำการ
52การอนุญาตให้ขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือกระทำการที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน หรือปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ได้รับการส่งเสริมหรือรอออกบัตรส่งเสริม15 วันทำการ
53การประทับตราวีซ่า/เปลี่ยนประเภทวีซ่า10 วันทำการ
54

การอนุญาตให้อยู่ตามสิทธิเดิม

10 วันทำการ

งานช่างฝีมือ มาตรา 25 และ 26
55การอนุมัติตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าว และการอนุมัติตำแหน่งเพิ่มเติม
- 1-2 ตำแหน่ง5 วันทำการ
- 3-10 ตำแหน่ง15 วันทำการ
- มากกว่า 10 ตำแหน่ง20 วันทำการ
56การบรรจุคนต่างด้าวในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ5 วันทำการ
57การอนุญาตให้ครอบครัวคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ5 วันทำการ
58การอนุญาตให้คนต่างด้าวบุคคลใหม่ปฏิบัติงานแทนบุคคลเดิม5 วันทำการ
59การอนุญาตให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมที่บริษัทในเครือเดียวกัน15 วันทำการ
60การขยายเวลาการอยู่ในประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว (ต่ออายุ)15 วันทำการ
61การอนุญาตให้คนต่างด้าวและครอบครัวอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม10 วันทำการ
62การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว10 วันทำการ
63การขอความร่วมมือในการประทับตราวีซ่าหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้แก่คนต่างด้าวหรือครอบครัว10 วันทำการ
64การแจ้งเปลี่ยนสัญชาติของคนต่างด้าว10 วันทำการ
65การอนุญาตให้คนต่างด้าวเพิ่มหรือย้ายท้องที่ทำงาน10 วันทำการ
66การอนุญาตให้คนต่างด้าวและครอบครัวนำของใช้ส่วนตัวเข้ามาในราชอาณาจักร 10 วันทำการ
67การแจ้งพ้นจากตำแหน่งของคนต่างด้าว3 ชั่วโมงทำการ
68

การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน

3 ชั่วโมงทำการ

งานที่ดิน
69การขอถือกรรมสิทธิที่ดินเพื่อป็นสถานที่ตั้งโรงงาน สำนักงาน และที่พักอาศัย15 วันทำการ
70การอนุญาตให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน15 วันทำการ
71การอนุญาตให้ใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับส่งเสริม หรือให้ผู้อื่นผลิตชิ้นส่วน หรือสนับสนุนการผลิต หรือประกอบการ หรือจัดตั้งสาธารณูปโภค15 วันทำการ
72การอนุญาตจำนองหรือจำหน่ายที่ดิน15 วันทำการ
73การรับรองนิติบุคคลต่างด้าว/บุคคลต่างด้าว ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และการรับรองเป็นผู้ได้รับส่งเสริมนิติบุคคลไทยเพื่อโอนที่ดิน5 วันทำการ

อ้างอิง:
1. ระเบียบสำนักงาน ที่ 1/2553 วันที่ 17 มีนาคม 2553 เรื่อง กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
2. ประกาศสำนักงาน ที่ ป.4/2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน้าแรก | ถามตอบหัวข้อนี้ในเว็บบอร์ดviews 14,320
Total pageviews 3,226,937 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.