Home | สาระน่ารู้

คำถาม-คำตอบ กิจการ International Head Quarter (IHQ) และ International Trading Center (ITC)

14 กันยายน 2559
ที่มา : คำถามที่มักพบบ่อย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Q1 : ถ้าต้องการทำการจัดซื้อและขายภายใต้ ITC ต้องขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้ง IHQ และ ITC ถูกต้องหรือไม่
A1 : หากบริษัทต้องการทำกิจการจัดซื้อและขายสามารถขอส่งเสริมภายใต้ ITC เพียงอย่างเดียว

Q2 : หากเดิมบริษัทได้รับการส่งเสริมในกิจการ IPO ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็น ITC จะทำได้หรือไม่ มีเงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร
A2 : สามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มแก้ไขโครงการ (F PA PC 01-03) และยื่นที่สำนักบริหารการลงทุน 4

Q3 : กิจการ ITC สามารถว่าจ้างผู้อื่นแปรสภาพสินค้าได้หรือไม่
A3 : สามารถว่าจ้างผู้อื่นเพียงทอดเดียวแปรสภาพ โดยว่าจ้างผู้รับจ้างเพียง 1 ราย ให้แปรสภาพได้เฉพาะส่วนที่ไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปและให้แปรสภาพได้มากกว่า 1 ขั้นตอน

Q4 : กรณีที่บริษัทประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ IHQ และ ITC เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมในเรื่องสัดส่วน debt/equity 3:1 ต้องบังคับใช้ด้วยใช่หรือไม่
A4 : สัดส่วน debt/equity 3:1 มีการบังคับใช้ทุกกรณีเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการเบื้องต้น

Q5 : การเปลี่ยนจาก IPO เป็น ITC หรือเปลี่ยน ROH เป็น IHQ จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ ROH จาก 3 ประเทศ เหลือ 1 ประเทศด้วยหรือไม่?
A5 : เปลี่ยน ROH เป็น IHQ จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ ROH จาก 3 ประเทศ เหลือ 1 ประเทศ

Q6 : ถ้าได้รับการส่งเสริมในประเภทกิจการ IPO แล้ว และเปิดดำเนินการเต็มโครงการไปแล้ว จะสามารถยื่นเปลี่ยนโครงการเป็น ITC ได้หรือไม่ หรือต้องยื่นขอรับการส่งเสริม ITC ใหม่
A6 : สามารถเปลี่ยนโครงการเป็น ITC ได้ โดยใช้แบบฟอร์มแก้ไขโครงการ (F PA PC 01-03)

Q7 : ได้รับบัตรส่งเสริม ROH ไปแล้วในกลุ่มให้บริการสนับสนุน ถ้าจะขอ IHQ ในส่วนของ TC และ procurement และให้บริการสนับสนุนใหม่ จะต้องขอ IHQ เป็นโครงการใหม่หรือไม่ และต้องมีการแยกบัญชีของแต่ละโครงการหรือไม่
A7 : สามารถแก้ไขโครงการเพิ่มขอบข่ายธุรกิจ ใช้แบบฟอร์มแก้ไขโครงการ (F PA PC 01-03) แต่ต้องยื่นขออนุญาตจาก TC license จากทางธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

Q8 : หากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย จัดตั้งแล้ว ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ถ้าต้องการขอ IHQ ต้องเพิ่มทุนเป็น 10 ล้านบาทก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริมใช่หรือไม่
A8 : ต้องการขอ IHQ ต้องเพิ่มทุนเป็น 10 ล้านบาทเนื่องจากเงื่อนไขในกิจการ IHQ ระบุไว้ว่าต้องมีเงินทุนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทก่อนออกบัตรส่งเสริม

Q9 : กิจการ IHQ ในการให้บริการศูนย์บริหารเงิน (Treasury center) จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยหรือไม่ หรือหน่วยงานอื่นๆ อีกหรือไม่
A9 : กรณีมีการให้บริการศูนย์บริหารเงิน (Treasury center) จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

Q10 : กิจการ IHQ ครอบคลุมถึงกิจการ ITC ใช่หรือไม่ อย่างไร
A10 : กิจการ IHQ ในส่วนของ BOI ครอบคลุมการให้บริการดังต่อไปนี้
  • การบริหารงานทั่วไป
  • การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
  • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การสนับสนุนด้านเทคนิค
  • การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
  • การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม
  • การให้คำปรึกษาและแนะนำในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน การตลาด และระบบบัญชี เป็นต้น
  • การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
  • ศูนย์บริหารเงิน
ซึ่งไม่ครอบคลุมการให้บริการ ITC

Q11 : ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 107 ล้านบาท สำหรับธุรกิจ BOI และธุรกิจต่างด้าว ถ้าบริษัทต้องการขอ ITC จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มอีก 10 ล้านบาทหรือไม่ และจำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์เพื่อลงทุนอีกหรือไม่ ถ้าต้องซื้อต้องซื้อในวงเงินเท่าไหร่
A11 : จะเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือไม่ ต้องพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ต้องไม่เกิน 3:1 ประกอบด้วย และต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

Q12 : ปัจจุบันบริษัทได้รับการส่งเสริม IPO และใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรเข้าวัตถุดิบ และชิ้นส่วนตามบัตรส่งเสริม หากยื่นขอเปลี่ยนประเภทกิจการเป็น ITC การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ และชิ้นส่วนจะหยุดชะงักจนกว่าจะได้รับบัตรส่งเสริมใหม่หรือไม่ หรือว่าระหว่างยื่นขอเปลี่ยนจนกระทั่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเป็น ITC สามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้
A12 : ยังสามารถทำต่อเนื่องได้ เพราะเป็นการแก้ไขโครงการ

Q13 : กรณีเปลี่ยนเป็น ITC แล้ว Max stock วัตถุดิบที่เคยได้รับอนุมัติต้องมีการโอนย้าย Stock ไปสู่บัตรใหม่ หรือสามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้
A13 : สามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้ตามปกติ เนื่องจากบัตรส่งเสริมยังคงเป็นเลขเดิม

Q14 : ปัจจุบันเป็น IPO ขอแก้ไขเป็น ITC ใช้เวลาอนุมัติกี่เดือน ต้องเคลียร์ Stock IPO ก่อนหรือไม่
A14 : ไม่เกิน 30 วันทำการ โดยสามารถใช้ stock ต่อเนื่องได้

Q15 : อยากทราบว่า หากทางบริษัทได้รับส่งเสริมในกิจการประเภท IPO แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมภายใน 3 ปี หลังจากได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมนั้น จะสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนเป็น ITC ได้หรือไม่
A15 : ในกรณีที่ครบกำหนดเปิดดำเนินการ ให้ยื่นเรื่องขอเปิดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงมาขอแก้ไข หากยังไม่ถึงกำหนดครบเปิดดำเนินการสามารถมายื่นเรื่องขอแก้ไขโครงการได้เลย

Q16 : เดิมมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ROH อยู่แล้ว ต้องการทำเรื่องเปลี่ยนเป็น IHQ ภายใต้ BOI ต้องยื่นแผนพร้อมขออนุมัติโครงการใหม่เลยหรือไม่ หรือแค่ยื่นขอแก้ไขแผนเดิมก็พอ
A16 : สามารถยื่นแก้ไขโครงการได้ โดยใช้แบบฟอร์มแก้ไขโครงการ (F PA PC 01-03)

Q17 : การยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องยื่นผ่าน BOI ก่อนยื่นขอสรรพากรหรือไม่ หรือควรจะยื่น application parallel? (ยื่นคู่ขนานกัน)
A17 : BOI ให้สิทธิประโยชน์ที่เป็น Non-Tax หากต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ ให้ยื่นเอกสารกับทางสรรพากรโดยตรง

Q18 : เมื่อเปลี่ยนจาก IPO เป็น IHQ จะต้องสละสิทธิประโยชน์เดิมหรือไม่
A18 : ไม่สามารถเปลี่ยน IPO เป็น IHQ ได้ โดยบริษัทต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้บัตรใหม่


views 11,027
Total pageviews 3,226,940 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.