Home | สาระน่ารู้

การอนุมัติโครงการขอรับการส่งเสริมภายใน 15 วันทำการ

      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่ออนุมัติโครงการขอรับการส่งเสริมภายใน 15 วันทำการ ดังนี้

หลักการ :

 1. คำขอรับการส่งเสริมประเภท 5.8 กิจการซอฟต์แวร์ ทุกขนาดการลงทุน
 2. คำขอรับการส่งเสริมทุกประเภทกิจการ ที่มีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 40 ล้านบาท
 3. เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริม คือ
   3.1มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 ต่อ 1 (ไม่รวมโครงการขยาย ซึ่งอยู่ในข่ายที่ให้การผ่อนผันได้)
  3.2มีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการบริการ
  3.3ใช้เครื่องจักรใหม่ทั้งสิ้น
  3.4ไม่มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และไม่ต้องทำ EIA
 4. ไม่ขอรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายที่มีข้อพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น HDD, STI เป็นต้น
 5. ไม่เป็นโครงการที่ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เช่น กิจการประเภท 7.10 กิจการสนับสนุนการค้าการลงทุน ซึ่งเนื้อหาขอบข่ายธุรกิจต้องตีความเป็นพิเศษ
 6. จะต้องยื่นคำขอที่ส่วนกลางเท่านั้น ไม่สามารถยื่นที่ศูนย์ภูมิภาค
 7. ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องมาชี้แจงโครงการและส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 5 วันทำการนับจากวันรับคำขอ

ขั้นตอน :

      โครงการขอรับการส่งเสริมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น BOI จะพิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้องขั้นตอนระยะเวลา
ผู้ขอรับการส่งเสริมยื่นคำขอรับการส่งเสริม พร้อมกับ Checklist1 วันทำการ
จนท.ธุรการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำขอฯ และ Checklist
ลงรับคำขอ และส่งหัวหน้าสาย
หัวหน้าสายส่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โทรศัพท์นัดหมายผู้ขอเพื่อชี้แจงโครงการ5 วันทำการ
ผู้ขอรับการส่งเสริมชี้แจงโครงการต่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
กรณีมีการแก้ไขหรือต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์จะแจ้งให้ผู้ขอฯทราบ โดยระบุในแบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ขอฯจะต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำขอฯ
หากผู้ขอฯไม่ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา จะพิจารณาเป็นการวิเคราะห์โครงการตามปกติ (40 วันทำการ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทำรายงานเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ7 วันทำการ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ2 วันทำการ


views 4,033
Total pageviews 3,227,006 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.