ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO)

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การขอรับส่งเสริมกิจการ TISO

      กิจการประเภท 7.15 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Supporint Office - TISO) กำหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ในการให้การส่งเสริมไว้ดังนี้

เงื่อนไข

 1. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 2. จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปีละไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
 3. จะต้องมีแผนดำเนินการและขอบข่ายธุรกิจตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ดังนี้
  3.1การกำกับดูแลและ/หรือการให้บริการบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้บริการจัดหาหรือให้เช่าอาคารสำนักงานหรืออาคารโรงงานให้บริษัทในเครือด้วย
  3.2การให้คำปรึกษาและแนะนำในการประกอบธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจด้านซื้อขายหลักทรัพย์และด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับธุรกิจด้านบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านโฆษณา ด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรม ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริม
  3.3การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้า
  3.4การให้บริการทางวิศวกรรม และเทคนิค ที่ไม่รวมถึงการให้บริการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา
  3.5การทดสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานการบริการซึ่งมิได้ขอรับการส่งเสริมตามประเภท 7.21 แห่งบัญชีประเภทกิจการท้ายประกาศ ที่ 10/2552
  3.6การค้าสินค้าส่งออก
  3.7กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น
  -การนำเข้าเพื่อค้าส่ง
  -การให้บริการฝึกอบรม
  -การติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซม
  -การปรับ (Calibration) ซึ่งมิได้ขอรับการส่งเสริมตามประเภท 7.22 แห่งบัญชีประเภทกิจการท้ายประกาศ ฯ
  3.8การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์) ซึ่งมิได้ขอรับการส่งเสริมตามประเภทกิจการซอฟต์แวร์
  3.9การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ

สิทธิและประโยชน์

 1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรเท่านั้น


ข้อควรรู้ในการขอรับส่งเสริมกิจการ TISO

ข้อควรรู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัตรส่งเสริม

 1. นิยามของ "บริษัทในเครือ"
  1)ผู้ถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ในบริษัทหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่ง
  2)ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนในบริษัทหนึ่ง ถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนในอีกบริษัทหนึ่ง
  3)บริษัทหนึ่งถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนในอีกบริษัทหนึ่ง
  4)กรรมการผู้มีอำนาจจัดการเกินกว่ากึ่งหนึ่งในบริษัทหนึ่ง เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการในอีกบริษัทหนึ่ง

 2. ความหมายของ "ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน"
  คือ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ได้แก่
  • เงินเดือน
  • ค่าจ้าง
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ค่าระวาง ค่าขนส่ง
  • ค่าเช่า
  • ค่าซ่อมแซม
  • ค่ารับรอง
  • ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการขาย
  • ค่าภาษีอากรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ดอกเบี้ย
  • ค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาและแนะนำ
  • ค่าสอบบัญชี
  • ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
  • อื่นๆ

 3. สามารถให้บริการแก่บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. สามารถทำการค้าสินค้า ดังนี้
  • การค้าสินค้าส่งออก
  • การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ
  • การนำเข้าเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อค้าส่ง

เอกสารประกอบการขอรับส่งเสริม

 1. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการบริการ (F PA PP 03)
 2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในเครือ (กรณีประกอบกิจการให้บริการแก่บริษัทในเครือ)
 3. แผนดำเนินการและรายละเอียดขอบข่ายธุรกิจที่จะให้บริการ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 25,222
Total pageviews 3,226,981 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.