ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 กิจการที่มีเงื่อนไขเป็นพิเศษ : กิจการซอฟต์แวร์

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การขอรับส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร์

กิจการประเภท 5.8 กิจการซอฟต์แวร์ ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนครอบคลุมขอบข่ายดังนี้


5.8.1Enterprise Software
5.8.2Digital Content
 1. Animation, Cartoon & Characters
 2. Computer Generated Imagery (CGI)
 3. Web-Based Application และ Cloud Computing
 4. Interactive Application
 5. Game: Windows-based, Mobile Platform, Console, PDA, Online Game, Massive Multi-Player Online Game (MMOG) เป็นต้น
 6. Wireless Location Based Service Content
 7. Visual Effects
 8. Multimedia Video Conferencing Applications
 9. E-Learning Content via Broadband and Multimedia
5.8.3Embedded Software

การให้การส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร์ กำหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ไว้ดังนี้

เงื่อนไข

 1. จะต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
 2. โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวม ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือเทียบเท่า ภายใน 2 ปีนับแต่วันเปิดดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
 3. รายได้จากการจำหน่ายหรือการให้บริการอันเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สิทธิและประโยชน์
 1. สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ คือ
  • ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ทุกเขตที่ตั้ง โดยไม่กำหนดวงเงินสูงสุดในการยกเว้นภาษี
 2. การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรให้ได้รับตามสิทธิและประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ
  • ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ทุกเขตที่ตั้ง ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม รวมถึงการนำเข้าเครื่องจักรมาปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักรเดิม หรือเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในโครงการเดิม ไม่ว่าเปิดดำเนินการแล้วหรือไม่ก็ตาม
 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ที่ 1/2543


ข้อควรรู้ในการขอรับส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร์

ข้อควรรู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัตรส่งเสริม

 1. กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ มีดังนี้
  1) การพัฒนารูปแบบ (Modeling) ได้แก่ กิจกรรมที่จำลองรูปแบบธุรกิจ หรือระบบงานอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นระบบซอฟต์แวร์ หรืองานทางด้าน Digital Content รวมทั้งการทำ Domain Object Modeling การทำวิเคราะห์ระบบงานเพื่อนำไปสู่การรื้อปรับกระบวนวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทำ งานกับคอมพิวเตอร์
  2)การศึกษาความต้องการ (Requirement Analysis) ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจความต้องการ (Requirement) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่พาไปสู่การสร้างความเข้าใจคุณลักษณะและความสามารถ บทบาท และหน้าที่ของระบบงานที่จะนำไปพัฒนาเป็นระบบซอฟต์แวร์ และสร้างสรรค์งาน Digital Content รวมทั้งการวิเคราะห์ และสมมุติขั้นตอนของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงานของระบบ และเสนอแนะวิธีแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ
  3)การออกแบบ (Design) ได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในการสร้างสรรค์งาน Digital Content รวมทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอื่นๆ ที่จะพาไปสู่การสร้างระบบซอฟต์แวร์และสร้างสรรค์งาน Digital Content
  4)การพัฒนาและการสร้างสรรค์โปรแกรมซอฟต์แวร์ และงาน Digital Content (Implementation) ได้แก่ กิจกรรมเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่พาไปสู่การสร้างระบบซอฟต์แวร์ และกิจกรรมสร้างสรรค์งาน Digital Content ที่มีการผสมผสานความสามารถทางศิลปะและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  5)การทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟต์แวร์ (Program and System Testing) ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์ เพื่อการทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ และระบบซอฟต์แวร์ และงาน Digital Content
  6)การประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์และการเผยแพร่งาน Digital Content (Deployment) ได้แก่ กิจกรรมที่กำหนดแนวทาง และวิธีการ รวมทั้งการพัฒนาคำสั่งบรรยายสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการใช้ระบบซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถนำระบบของซอฟต์แวร์หรืองาน Digital Content มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งขององค์กรเอง และของพันธมิตรคู่ค้าตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
  7)การจัดการเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์หรืองาน Digital Content (Configuration & Change Management) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือระบบงานอย่างเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์
  8)การฝึกอบรมในลักษณะทักษะอาชีพการออกแบบและพัฒนาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ หรืองาน Digital Content (Related Professional Training for Software and Digital Content Design and Development) เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อก่อให้เกิดความชำนาญเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์สาขา Enterprise Software, Embedded Software และการสร้างสรรค์งานด้าน Digital Content ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม แต่ไม่รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการใช้งาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น


ข้อควรรู้อื่นๆ

 1. จะต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยจะต้องเป็นการลงทุนในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นส่วนใหญ่
 2. จะต้องใช้เครื่องจักรใหม่ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) เท่านั้น
 3. การเริ่มใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ จะเริ่มใช้ได้หลังจากมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท เท่านั้น
 4. กรณีที่ประกอบกิจการอยู่เดิม และต่อมายื่นขอรับการส่งเสริมเพื่อขยายกิจการ
  • จะต้องมีการลงทุนใหม่ ในส่วนที่จะยื่นขอรับส่งเสริม ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน ค่าทรัพย์สิน และเงินทุนหมุนเวียน)
  • กรณีที่ใช้อาคารสำนักงานร่วมกับกิจการเดิม ไม่สามารถนำมูลค่าอาคารหรือค่าเช่า มานับเป็นขนาดการลงทุนของโครงการ
  • ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาและจำหน่ายอยู่ก่อนแล้ว ไม่สามารถนำมายื่นขอรับการส่งเสริมได้
  • รายได้จากซอฟต์แวร์ที่พัฒนาและจำหน่ายอยู่ก่อนแล้ว ไม่สามารถนำมารวมเป็นรายได้ตามโครงการที่ได้รับส่งเสริม
  • จะต้องมีบุคลากรที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ตามโครงการที่ขอรับส่งเสริม แยกจากบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม แต่หากไม่สามารถแยกได้ จะต้องปันส่วนเงินเดือนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนรายได้ของโครงการที่ได้รับส่งเสริมและไม่ได้รับส่งเสริม เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุุคคล

การขอรับการส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร์ตามมาตรการ SMEs

    กิจการซอฟตแวร์จัดเป็นหนึ่งในกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามประกาศคณะกรรมการ ที่ 7/2556 ซึ่งกำหนดขนาดการลงทุนขั้นต่ำไว้ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท และให้นำเครื่องจักรเก่าใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้บางส่วน แต่จะต้องเป็นหุ้นไทยข้างมาก ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนตามโครงการ ซึ่งน้อยกว่าสิทธิประโยชน์ตามเกณฑ์ปกติของหมวด 5.8 กิจการซอฟตแวร์ ดังนั้น หากเป็นไปได้จึงควรขอรับการส่งเสริมตามเกณฑ์ปกติ จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงกว่า

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 17,222
Total pageviews 3,227,028 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.