ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 การเปิดดำเนินการ : ภาพรวม

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ภาพรวมการเปิดดำเนินการ

      การเปิดดำเนินการ ตามความหมายของ BOI ไม่ใช่หมายถึงการที่บริษัทเริ่มผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการ แต่หมายถึงการที่บริษัทมีการลงทุนครบถ้วนตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กำหนดในบัตรส่งเสริม
      ดังนั้น บริษัทจะเริ่มผลิตจำหน่าย และใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ก่อนการได้รับอนุมัติเปิดดำเนินการก็ได้ แต่หากเมื่อครบกำหนดเปิดดำเนินการแล้ว ไม่สามารถดำเนินการให้ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริม และต้องชำระภาษีอากรย้อนหลังเสมือนไม่เคยได้รับการส่งเสริมมาตั้งแต่ต้น

      ในการอนุญาตให้เปิดดำเนินการ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

 1. เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
 2. ทุนจดทะเบียน
 3. สัดส่วนการถือหุ้น
 4. ชนิดผลิตภัณฑ์/บริการและกำลังผลิต
 5. กรรมวิธีการผลิตหรือบริการ
 6. ขนาดการลงทุนขั้นต่ำ
 7. ที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ
 8. เงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดให้ตรวจสอบในขั้นเปิดดำเนินการ

      โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนทุกโครงการ จะมีเงื่อนไขกำหนดให้ต้องเปิดดำเนินการภายในเวลา 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร ซึ่งปกติจะกำหนดไว้เป็นเวลา 30 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม ซึ่งหากได้รับอนุมัติให้ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร ก็จะได้รับการขยายเวลาเปิดดำเนินการออกไปด้วย

      สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร จะมีเงื่อนไขให้ต้องเปิดดำเนินการภายใน 36 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

      ในการพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ BOI จะตรวจสอบสาระสำคัญของโครงการ ดังนี้

 1. ชนิดผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
  • จะต้องเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริม

 2. กำลังผลิต หรือขนาดการให้บริการ
  • จะต้องมีกำลังผลิตหรือขนาดการให้บริการสูงสุดตามผลการตรวจสอบ เป็นไปตามที่ระบุในบัตรส่งเสริม
  • กรณีที่มีกำลังผลิตตามผลการตรวจสอบ มากกว่าหรือน้อยกว่าบัตรส่งเสริม แต่ไม่เกินกว่าหรือไม่น้อยกว่า 20% ของบัตรส่งเสริม ให้ถือว่ามีกำลังผลิตเป็นไปตามบัตรส่งเสริม
  • กรณีที่มีกำลังผลิตเกินกว่า 20% ของบัตรส่งเสริม จะอนุญาตให้แก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มกำลังผลิตตามผลที่ตรวจสอบได้ โดยกำลังผลิตในส่วนที่เกินกว่าบัตรส่งเสริมนี้ จะให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่เดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทยื่นขอแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มกำลังผลิต
  • กรณีที่มีกำลังผลิตน้อยกว่า 80% ของบัตรส่งเสริม จะอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ โดย BOI จะแก้ไขบัตรส่งเสริมโดยลดกำลังผลิตลงให้เท่ากับผลที่ตรวจสอบได้

 3. กรรมวิธีการผลิต
  • จะต้องมีกรรมวิธีการผลิตเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
  • กรณีที่มีกรรมวิธีการผลิตเกินกว่าที่ได้รับส่งเสริม จะอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ แต่เครื่องจักรและวัตถุดิบในส่วนที่เกินกว่ากรรมวิธีที่ได้รับส่งเสริม จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามมาตรา 28, 29 และ 36 เว้นแต่จะยื่นขอแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มขั้นตอนการผลิต
  • กรณีที่มีกรรมวิธีการผลิตน้อยกว่าที่ได้รับส่งเสริม จะต้องยื่นเรื่องขอแก้ไขโครงการเพื่อลดขั้นตอนการผลิต ซึ่งหากได้รับอนุมัติ จะอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ แต่หากไม่ได้รับอนุมัติ อาจถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริม

 4. ทุนจดทะเบียนและการชำระมูลค่าหุ้น
  • จะตรวจสอบจากงบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นว่า มีทุนจดทะเบียนและชำระมูลค่าหุ้นตรงตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมหรือไม่
  • กรณีที่มีทุนจดทะเบียนหรือชำระมูลค่าหุ้นน้อยกว่าที่ระบุในบัตรส่งเสริม จะต้องขอแก้ไขโครงการเพื่อขอลดทุนจดทะเบียนหรือขอลดการเรียกชำระมูลค่าหุ้น

 5. สัดส่วนผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย
  • กรณีที่ในบัตรส่งเสริมมีเงื่อนไขสัดส่วนผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย จะตรวจสอบจากสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ว่ามีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่
  • กรณีที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าที่ระบุในบัตรส่งเสริม จะต้องขอแก้ไขโครงการเพื่อขอลดหรือขอยกเลิกสัดส่วนผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย โดยจะต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์การร่วมทุนที่ BOI กำหนด และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยทั้งหมดด้วย

 6. ขนาดการลงทุนขั้นต่ำ
  • จะตรวจสอบจากสมุดทะเบียนทรัพย์สิน งบการเงิน และเอกสารอื่น ว่ามีการลงทุนจริง (โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) เกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนดในบัตรส่งเสริมหรือไม่ (โดยทั่วไป คือ 1 ล้านบาท)
  • กรณีที่ขนาดการลงทุนน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนด และบริษัทไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ จะถูกดำเนินการเพิกถอนบัตรส่งเสริม

 7. สถานประกอบการ
  • จะตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ ว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัตรส่งเสริมหรือไม่ และตรวจสอบว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตอื่นที่เทียบเท่าหรือไม่

 8. เงื่อนไขการได้รับอนุญาตเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะกรณีที่มี)
  • จะตรวจสอบใบอนุญาตเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เฉพาะกรณีที่มีการระบุเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม

 9. เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่า (เฉพาะกรณีที่มี)
  • กรณีที่มีการใช้เครื่องจักรเก่าใช้แล้ว จะตรวจสอบรายการ จำนวน ปีที่ผลิต และใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริมหรือไม่
  • กรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม จะต้องขอแก้ไขโครงการเพื่อขอใช้เครื่องจักรเก่าใช้แล้ว ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ BOI กำหนด
  • กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขโครงการเพื่อใช้เครื่องจักรเก่า จะพิจารณาว่าเครื่องจักรดังกล่าว ไม่เป็นเครื่องจักรในโครงการที่ได้รับส่งเสริม จึงอาจทำให้โครงการมีกำลังผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตไม่เป็นไปตามที่ได้รับส่งเสริม และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบ ตามข้อ 2 และ 3 ต่อไป

 10. กรณีที่เป็นการโยกย้ายสถานประกอบการ
  • จะตรวจสอบรายการและจำนวนเครื่องจักร ว่าได้ย้ายจากสถานประกอบการเดิมไปติดตั้งในสถานประกอบการใหม่ ครบถ้วนตามที่ขอรับการส่งเสริมหรือไม่

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 26,830
Total pageviews 3,226,934 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.