ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 การแก้ไขโครงการ : ที่ตั้งโรงงาน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การแก้ไขที่ตั้งโรงงาน

      โครงการที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม จะมีเงื่อนไขให้ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย

  1. กิจการฟอกหนังสัตว์
  2. กิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ
  3. กิจการชุบแข็งที่ใช้สารไซยาไนด์
  4. กิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
  5. กิจการ Recycle

      ส่วนกิจการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จะตั้งโรงงานในเขตใดๆ ก็ได้ แต่จะต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

      กรณีที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่ตั้งโรงงาน ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขโครงการเพื่อเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงานได้ โดยจะให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของที่ตั้งใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ณ วันที่โครงการนั้นได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม โดยจะเริ่มนับวันที่เริ่มใช้สิทธิเป็นวันเดียวกันกับวันที่เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ครั้งแรกของโครงการนั้นๆ

ตัวอย่างการให้สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนที่ตั้งโรงงาน


ก่อนแก้ไขหลังแก้ไข
ที่ตั้งโรงงานชลบุรี (เขต 2)ปราจีนบุรี (เขต 3)
การยกเว้นภาษีเงินได้3 ปี8 ปี
1 เมย 56 - 31 มีค 591 เมย 56 - 31 มีค 64
การยกเว้นอากรวัตถุดิบ1 ปี (+ขยาย 2 ปี)5 ปี
1 กพ 56 - 31 มค 591 กพ 56 - 1 มค 61

      โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นนี้ จะต้องใช้ภายหลังจากได้ย้ายโรงงานไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่แล้วเท่านั้น

      ในกรณีที่เปลี่ยนที่ตั้งจากเดิมซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า ไปยังที่ใหม่ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์น้อยกว่า เช่น การเปลี่ยนที่ตั้งจากเขต 2 ไปยังเขต 1 ก็จะถูกลดสิทธิประโยชน์ลงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถานที่ตั้งใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 7,702
Total pageviews 3,226,953 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.