ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 เครื่องจักร : การใช้เครื่องจักรเก่า

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

      โครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เป็นต้นมา มีเงื่อนไขกำหนดให้ต้องใช้เครื่องจักรใหม่เท่านั้น

      ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถตรวจสอบเงื่อนไขนี้ได้จากบัตรส่งเสริมการลงทุน ในเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ข้อ 1

      โครงการที่มีเงื่อนไขให้ใช้เครื่องจักรใหม่ทั้งสิ้น จะต้องดำเนินการดังนี้

 1. จะต้องไม่ใช้เครื่องจักรเก่าในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อในประเทศ หรือ นำเข้าโดยชำระภาษีอากรเองก็ตาม
 2. อุปกรณ์เครื่องจักรในข่ายแม่พิมพ์ หรือเครื่องจักรสนับสนุน เช่น รถโฟล์คลิฟต์สำหรับขนย้ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ สามารถใช้เครื่องจักรเก่าทั้งในและนอกประเทศได้ โดยไม่เป็นการขัดต่อเงื่อนไขการใช้เครื่องจักรใหม่

การขอใช้เครื่องจักรเก่าในโครงการ

      กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเก่าใช้แล้วในโครงการ ผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 • ระบุในขั้นยื่นคำขอรับการส่งเสริม จะมีการใช้เครื่องจักรเก่าใช้แล้ว โดยแสดงรายการ จำนวน มูลค่า และปีที่ผลิตไว้โดยชัดเจน
 • กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำขอรับการส่งเสริม แต่ต่อมามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเก่าใช้แล้วในโครงการ จะต้องยื่นเรื่องขอแก้ไขโครงการเพื่อขออนุมัติใช้เครื่องจักรเก่า
 • ปกติจะได้รับอนุญาตในทุกกรณี ยกเว้นกิจการที่มีเงื่อนไขเป็นการเฉพาะ เช่น กิจการซอฟต์แวร์ เป็นต้น


การใช้เครื่องจักรเก่าที่มีอายุ ไม่เกิน 10 ปี

 • ต้องเป็นเครื่องจักรเก่าที่นำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น
 • ต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่ปีที่ผลิต ถึงปีที่ยื่นคำขอส่งเสริม (หรือปีที่ยื่นเรื่องขอแก้ไขโครงการเพื่อใช้เครื่องจักรเก่า)
 • จะต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรจากสถาบันที่เชื่อถือได้
 • เครื่องจักรที่เคยใช้งานในประเทศมาก่อน แม้จะส่งไปยังเขตการค้าเสรี (ฟรีโซน) แล้วนำกลับเข้ามาอีก ก็ยังคงถือเป็นเครื่องจักรเก่าในประเทศ ซึ่งที่ไม่สามารถใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมได้


การใช้เครื่องจักรเก่าที่มีอายุ เกิน 10 ปี

      จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ใช้ในโครงการ โดยได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร ในกรณีดังต่อไปนี้

 • มีการปรับปรุงซ่อมแซม (Re - Conditioned) อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และมีใบรับรองประสิทธิภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ
 • เป็นการย้ายฐานการผลิตทั้งโรงงานหรือเป็นการย้ายทั้งสายการผลิตมาจากต่างประเทศ และจะต้องย้ายมาทำการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับลูกค้าเดิม และมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร โดยจะได้รับการพิจารณาอายุเครื่องจักรตามความเหมาะสม
 • เครื่องจักรที่เก่าเกินกว่า 10 ปี ที่ไม่ได้ผ่านการปรับปรุงสภาพ (re-condition) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ หากทำใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่า อาจอนุญาตให้ใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรนั้น


เครื่องจักรเก่าที่ไม่ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพ

      เครื่องจักรเก่าใช้แล้วที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ และได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า โดยไม่ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องจักรดังต่อไปนี้

 • เครื่องจักรที่นำเข้ามาใช้ชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการติดตั้ง การทดลองผลิต การทดสอบ การก่อสร้าง หรือใช้ในการผลิต โดยจะต้องนำเข้ามาใช้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้า เมื่อครบกำหนดแล้วให้ส่งกลับ เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาการใช้งานต่อไปได้
 • เครื่องจักรหรือยานพาหนะเก่าที่นำเข้ามาใช้ในกิจการประมงน้ำลึก กิจการขนส่งทางเรือ และกิจการขนส่งทางอากาศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน
 • เครื่องจักรที่เป็นแม่พิมพ์ แม่แบบ หรืออุปกรณ์ที่มีการใช้งานในลักษณะแบบเดียวกัน เช่น Mold, Die, Jig, Fixture, Pattern เป็นต้น


ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่า

      หมายถึง ใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ในการรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร ซึ่งจะต้องมีรายงานการปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมกับการรับรอง โดยมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมครบถ้วน และในระหว่างทำการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้น ต้องมีการเดินเครื่องเพื่อทดสอบความสามารถและหน้าที่ของเครื่องจักร อย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดในการตรวจสอบ รวมทั้งมีรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยจะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญ 5 ประการ คือ

 1. สถานภาพของการปรับปรุงซ่อมแซมหรือผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ (Re-Conditioned Status or Residual Life Evaluation Results)
 2. ปีที่ผลิต (Year of Manufacture)
 3. ผลของการทดสอบเดินเครื่อง (Test Run Result)
 4. รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัย (Emission and Safety Report)
 5. รายงานการตรวจสอบ วันที่ และสถานที่ที่ทำการตรวจสอบ (Inspection Report, Date and Place of Inspection)
      ทั้งนี้ ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรจะต้อง มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริม หรือวันที่ยื่นขอแก้ไขโครงการ หรือวันที่ยื่นขอขยายเวลาการนำเข้าเครื่องจักร


สถาบันที่เชื่อถือได้

      หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศว่าเป็นที่เชื่อถือและยอมรับได้ตามหลักการสากล


การนำเข้าเครื่องจักรเก่าที่ไม่มีใบรับรองประสิทธิภาพ

 • การนำเข้าเครื่องจักรเก่าที่ไม่มีใบรับรองประสิทธิภาพ จะต้องชำระอากรขาเข้าเครื่องจักรและภาษีมูลค่าเพิ่มไปก่อน จากนั้น เมื่อได้รับใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่าแล้ว จึงจะยื่นขอสั่งปล่อยเพื่อคืนอากรขาเข้าเครื่องจักรได้ แต่จะไม่ได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การใช้เครื่องจักรเก่าที่ไม่มีใบรับรองประสิทธิภาพในโครงการ ถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ได้รับการส่งเสริม


การใช้เครื่องจักรเก่าที่ไม่มีใบรับรองประสิทธิภาพ

      การใช้เครื่องจักรเก่าที่ไม่มีใบรับรองประสิทธิภาพเป็นการกระทำผิดที่เงื่อนไขสำคัญในการให้การส่งเสริม ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะนำเข้าเครื่องจักรนั้นเข้ามาโดยชำระภาษีอากร ก็ยังคงเป็นการกระทำผิดเงื่อนไข

      หากเครื่องจักรเก่าที่ไม่มีใบรับรองประสิทธิภาพนั้น เป็นเครื่องจักรหลักของโครงการ และบริษัทไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ และอาจถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริม

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 27,401
Total pageviews 3,226,948 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.