ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 เครื่องจักร : การตัดบัญชีเครื่องจักร

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การตัดบัญชีเครื่องจักร

การตัดบัญชีเครื่องจักรแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

 1. การตัดรายการเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษีอากร
        คือการตัดรายการเครื่องจักรเพื่อให้ปลอดจากภาระภาษีอากร โดย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  • เป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรเครื่องจักร ซึ่งได้นำเข้ามาเกินกว่า 5 ปีแล้ว
  • ต้องไม่ได้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
  • หลังจากได้รับอนุมัติการตัดบัญชีเพื่อปลอดจากภาระภาษีอากรแล้ว ยังคงต้องใช้เครื่องจักรดังกล่าวในโครงการที่ได้รับส่งเสริมต่อไป


 2. การตัดบัญชีเครื่องจักรเนื่องจากมีการจำหน่ายออกจากบัญชี
        คือการตัดรายการเครื่องจักรออกจากบัญชีสั่งปล่อย เนื่องจากได้มีการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว เช่น การส่งออก ทำลาย บริจาค หรือจำหน่าย เป็นต้น โดยจะต้องใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
  • หนังสือบริษัท
  • แบบตัดบัญชีเครื่องจักร
  • สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของรายการเครื่องจักรที่ขอตัดบัญชี
  • เอกสารประกอบการพิจารณาในแต่กรณี ดังนี้

   1) การส่งเครื่องจักรออกไปต่างประเทศ
   • หนังสืออนุญาตให้ส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ
   • ใบขนสินค้าขาออกที่ระบุสถานะ status 04 โดยระบุรายการเครื่องจักรที่ส่งออกให้เรียงรายการตามหนังสืออนุญาต
   2) การทำลายเครื่องจักร
   • หนังสืออนุญาตให้ทำลายเครื่องจักร
   • ใบรับรองผลตรวจสอบการทำลายเครื่องจักรจากผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน
   3) การบริจาคเครื่องจักร
   • หนังสืออนุญาตให้บริจาคเครื่องจักร
   • หนังสือขอบคุณจากผู้ได้รับบริจาคเครื่องจักร ซึ่งระบุรายการและจำนวนของเครื่องจักรตรงกับหนังสืออนุญาตของ BOI
   4) การจำหน่ายเครื่องจักรโดยมีภาระภาษี
   • หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายเครื่องจักร
   • ใบขนสินค้าขาเข้าของเครื่องจักรที่จำหน่าย
   • ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานที่แสดงรายการเครื่องจักรที่กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีอากร

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 22,548
Total pageviews 3,226,965 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.