ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 การส่งเสริมการลงทุน : หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
   (ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558)

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์

      โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

 1. สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ได้แก่
  - มาตรา 25      ให้นำช่างฝีมือต่างด้าว คู่สมรส และบุคคลที่อยู่ในอุปการะเข้ามาในราชอาณาจักร
  - มาตรา 26ให้ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวทำงานได้
  - มาตรา 27ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
  - มาตรา 37ให้บุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักรนำหรือส่งเงินออกไปต่างประเทศได้

 2. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร ได้แก่
  - มาตรา 28ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
  - มาตรา 29ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง
  - มาตรา 30ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบไม่เกิน 90% ของอัตราปกติเพื่อการผลิตจำหน่ายในประเทศ
  - มาตรา 31ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  - มาตรา 34ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล
  - มาตรา 35(1)ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 50%
  - มาตรา 35(2) ให้หักค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าขนส่งในอัตรา 2 เท่า
  - มาตรา 35(3)  ให้หักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในอัตรา 25% นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
  - มาตรา 36(1)ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
  - มาตรา 36(2)ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปต่างประเทศ

เขตส่งเสริมการลงทุน

 1. พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
 2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 3. เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) ที่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์

      กำหนดรูปแบบของการให้สิทธิและประโยชน์ เป็นประเภท 2 ดังนี้

 1. สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)
       แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่ม A ได้แก่ กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล เครื่องจักร วัตถุดิบ และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
   • กลุ่ม A1
    • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่กำหนดวงเงินสูงสุด
    • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
    • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
   • กลุ่ม A2
    • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
    • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
    • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
   • กลุ่ม A3
    • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (ยกเว้นบางกิจการที่กำหนดให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้โดยไม่กำหนดวงเงินสูงสุด)
    • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
    • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
   • กลุ่ม A4
    • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
    • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
    • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก

  2. กลุ่ม B ได้แก่ กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์เฉพาะด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
   • กลุ่ม B1
    • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
    • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
   • กลุ่ม B2
    • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
  หมายเหตุ:
  1. สิทธิประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตส่งออก จะให้ได้รับครั้งแรกเป็นเวลา 1 ปี และจะขยายเวลาให้ครั้งละ 2 ปี (หรือ 1 ปีสำหรับบางกิจการ เช่น ITC)
  2. กิจการทุกกลุ่ม จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ได้แก่ การนำเข้าช่างฝีมือต่างด้าว การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการอนุญาตให้ส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ

 2. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
       ให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ดังนี้

  1. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
   จะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
   1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งการดำเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ
   2. การสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของภาครัฐในประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
   3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ
   4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
   5. การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
   6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งการดำเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
   จะให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
   1. หากมีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
   2. หากมีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่า 2% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 2 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
   3. หากมีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่า 3% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
   ทั้งนี้ จะเพิ่มวงเงินยกเว้นเงินภาษีเงินได้ ให้ 200% ของเงินลงทุนในข้อ 1 และเพิ่มให้ 100% ของเงินลงทุนในข้อ 2-6

  2. การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
        กรณีตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุนที่มีรายได้ต่ำ 20 จังหวัด ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
   1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
      แต่หากเป็นกิจการกลุ่ม A1 หรือ A2 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว จะให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติม ตามมาตรา 35(1)
   2. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี ตามมาตรา 35(2)
   3. ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 25% จากกำไรสุทธิ นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ ตามมาตรา 35(3)

  3. การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
        ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี กรณีตั้งสถานประกอบการในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม แต่ไม่รวมถึงกิจการที่มีเงื่อนไขบังคับว่าตั้งตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

  4. เงื่อนไขในการขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
   1. กิจการกลุ่ม A
    • ขอในขั้นยื่นคำขอรับการส่งเสริม หรือ
    • ขอภายหลังจากได้รับการส่งเสริม ก่อนที่ระยะเวลาหรือวงเงินยกเว้นภาษีอย่างใดอย่างหนึ่งจะสิ้นสุดลง
   2. กิจการกลุ่ม B
    • ต้องขอในขั้นยื่นคำขอรับการส่งเสริมเท่านั้น และ
    • ไม่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามข้อ 3 การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม และ
    • ต้องไม่เป็นกิจการประเภทที่กำหนดว่าจะไม่ให้ได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ (ยื่นคำขอก่อน 1 มกราคม 2558)

การกำหนดเขตส่งเสริมการลงทุน

      เพื่อประโยชน์ในการให้สิทธิและประโยชน์ คณะกรรมการจึงกำหนดพื้นที่การลงทุนออกเป็น 3 เขต ดังนี้

 1. เขต 1 (6 จังหวัด)
  ได้แก่ กรุงเทพ และรอบนอกกรุงเทพ
 2. เขต 2 (12 จังหวัด)
  ได้แก่ จังหวัดรอบนอกเขต 1 และจังหวัดระยอง และภูเก็ต
 3. เขต 3 (36 จังหวัด)
  ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ (ยกเว้นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดชายแดน)
 4. เขต 3 (23 จังหวัด)
  ได้แก่ จังหวัดที่เหลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดชายแดนทั้งหมด


แนวทางการให้สิทธิและประโยชน์

      การให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร กำหนดแนวทางไว้ดังนี้

 1. สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
  • ให้ได้รับเท่าเทียมกันทุกเขตที่ตั้ง และทุกประเภทอุตสาหกรรม
  • ให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

 2. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
        มีแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร 3 แนวทางดังนี้

  2.1ให้ตามเขตที่ตั้งโรงงาน ดังนี้
  • ให้โครงการในเขต 1 ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรน้อยที่สุด และให้โครงการในเขต 3 (23 จังหวัด) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรมากที่สุด
  • ให้โครงการที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรมากกว่าโครงการที่ตั้งอยู่นอกนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
  สิทธิประโยชน์ในเขต 1

  ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
  นอกนิคมxลดหย่อน 50%1 ปี-
  ในนิคม3 ปี-

  สิทธิประโยชน์ในเขต 2

  ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
  นอกนิคม3 ปีลดหย่อน 50%1 ปี-
  ในนิคม5 ปี-

  สิทธิประโยชน์ในเขต 3 (36 จังหวัด)

  ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
  นอกนิคม8 ปียกเว้น5 ปีม. 35(2)
  ในนิคม8 ปี +
  ลดหย่อน 50% 5 ปี
  ม. 35(3)

  สิทธิประโยชน์ในเขต 3 (23 จังหวัด)

  ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
  นอกนิคม8 ปี +
  ลดหย่อน 50% 5 ปี
  ยกเว้น5 ปีม. 35(2)
  ม. 35(3)
  ในนิคม

  ข้อยกเว้น (1)
  โครงการในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 2 (ยกเว้นนิคมอุตสาหรรมแหลมฉบัง และจังหวัดระยอง) ที่ยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
  7 ปียกเว้น1 ปี-

  ข้อยกเว้น (2)
  โครงการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 3 ที่ยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
  8 ปี +
  ลดหย่อน 50% 5 ปี
  ยกเว้น5 ปีม.30 (75%) 5 ปี
  ม. 35(2)
  ม. 35(3)
  หมายเหตุ : โครงการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จะไม่ได้รับสิทธิตามมาตรา 30

  2.2ให้ตามประเภทอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น
  1. กิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่
   • กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
   • กิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์
    • กิจการวิจัยและพัฒนา
    • กิจการบริการทดสอบวิทยาศาสตร์
    • กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
    • กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   • กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการพื้นฐาน
    • กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน
    • กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
   • กิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม
    • กิจการนิคมอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    • กิจการบริการบำบัดน้ำเสีย กำจัดหรือขนถ่ายขยะ กากอุตสาหกรรม หรือสารเคมีที่เป็นพิษ
   • อุตสาหกรรมเป้าหมาย
    • การผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อเฉพาะที่ใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace
    • การผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ
    • การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้แก่
     • การผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วน
     • การผลิตอุปกรณ์จัดยึด
     • การผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม
     • การผลิตอุปกรณ์หรือวัสดุสำหรับงานตัด กัด กลึง เซาะ ไส เจียร ขัด และทำเกลียว ที่ใช้กับเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงสูง
    • การผลิตชิ้นส่วนผงโลหะอัดขึ้นรูป
    • การผลิตหรือซ่อมอากาศยาน รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน
    • การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ได้แก่
     • การผลิตระบบเบรค ABS
     • การผลิต Substrate สำหรับ Catalytic Converter
     • การผลิต Electronic Fuel Injection System
    • การชุบแข็ง
    • การผลิตสารหรือแผ่นสำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์
    • กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
    • กิจการซอฟต์แวร์
    • กิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
    • กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย
  2. กิจการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ
  3. กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)
  4. กิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ
  5. กิจการประกอบรถยนต์
  6. กิจการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ หรือ Anodize (Surface Treatment)
  7. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
  8. กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  9. กิจการโรงกลั่นน้ำมัน
  10. กิจการบริการและสาธารณูปโภคที่มีการกำหนดสิทธิและประโยชน์เป็นการเฉพาะ

  2.3ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
  • ให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการ STI
  • ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการโยกย้ายสถานประกอบการ เป็นต้น

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 45,378
Total pageviews 3,226,989 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.