หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 445 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 201  ประกาศ กกท  3/2557  18 ธค 57  นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 202  ประกาศ กกท  2/2557  3 ธค 57  นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
 203  คำชี้แจง สกท   25 พย 57  คำชี้แจง เรื่อง การขอรับการส่งเสริมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2557
 204  คำชี้แจง สกท   25 พย 57  คำชี้แจง เรื่อง การขอรับการส่งเสริมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนหรือการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2557
 205  ประกาศ กกท  1/2557  16 กย 57  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ยกเลิกโดยประกาศ กกท ที่ 9/2560
 206  ประกาศ สกท  ป.1/2557  26 มิย 57  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติการตัดบัญชีวัตถุดิบ [วัตถุดิบ]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท ที่ ป.8/2561
 207  ประกาศ คสช  55/2557  6 มิย 57  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 208  คำชี้แจง สกท   10 มค 57  คำชี้แจง เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 209  คำชี้แจง สกท   10 มค 57  คำชี้แจง เรื่อง มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต [เครื่องจักร]
 210  ประกาศ กกท  7/2556  14 พย 56  มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 211  คำชี้แจง สกท   28 ตค 56  แนวปฏิบัติตามมาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิดฤติอุทกภัย
 212  ประกาศ สกท  ป.5/2556  10 ตค 56  การยกเลิกหนังสือขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรเพื่อใช้ในการเดินพิธีการทางศุลกากร [เครื่องจักร]
 213  ประกาศ กกท  ส.1/2556  30 กย 56  การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-Car) รุ่นที่ 2
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
 214  ประกาศ สกท  ป.4/2556  23 สค 56  วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [เครื่องจักร]
1.กำหนดวิธีการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ eMT
2.ยกเลิกประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานบนระบบ eMT
 215  ประกาศ สกท  ป.3/2556  19 มิย 56  วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก [วัตถุดิบ]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท ที่ ป.8/2561
 216  ประกาศ กกท  6/2556  16 พค 56  นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 217  ประกาศ กกท  5/2556  28 กพ 56  การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์ [เครื่องจักร]
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 218  ประกาศ กกท  4/2556  28 กพ 56  การขยายเวลาการอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย [ที่ดิน]
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 219  ประกาศ กกท  3/2556  28 กพ 56  นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยกเลิกโดยประกาศ กกท.ที่ 6/2556
 220  ประกาศ กกท  2/2556  28 กพ 56  การขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 221  ประกาศ กกท  1/2556  28 กพ 56  การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 222  คำชี้แจง สกท   18 มค 56  การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย [เครื่องจักร]
ยกเลิกคำชี้แจง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
 223  ประกาศ สกท  ป.2/2556  15 มค 56  แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ [เครื่องจักร]
1.กำหนดบัญชีรายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลิตหรือประกอบในประเทศ
2.ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ 46/2534
 224  ประกาศ สกท  ป.1/2556  15 มค 56  เชิญชวนให้เอกชนเป็นตัวแทนปฏิบัติงานตรวจสอบการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย [เครื่องจักร]
 225  คำชี้แจง สกท   3 มค 56  การใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2550, 2/2552, 2/2553, 3/2554 และ 6/2554 [ภาษีเงินได้]
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 133,374
Total pageviews 2,855,840 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.