หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 445 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 76  ประกาศ กกท  2/2562  12 กพ 62  การให้การส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมระบบราง
 77  ประกาศ กกท  1/2562  12 กพ 62  การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 78  ประกาศ กกท  ส.8/2561  28 ธค 61  การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 79  ประกาศ กกท  ส.7/2561  28 ธค 61  การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
 80  ประกาศ กกท  12/2561  28 ธค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 81  ประกาศ กกท  11/2561  28 ธค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
 82  ประกาศ สกท  ป.13/2561  18 ธค 61  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
 83  ประกาศ สกท  ป.12/2561  18 ธค 61  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
 84  ประกาศ กกท  ส.6/2561  11 ธค 61  การให้การส่งเสริมกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
 85  ประกาศ กกท  ง.1/2561  11 ธค 61  การงดให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ 7.5 และประเภทกิจการ 7.6
งดการให้ส่งเสริมกิจการประเภท 7.5 กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) และประเภท 7.6 กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC)
 86  ประกาศ กกท  10/2561  11 ธค 61  มาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนในปีแห่งการลงทุน
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
 87  ประกาศ สกท  ป.11/2561  4 ธค 61  การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
1.ยกเลิกประกาศ สกท ที่ ป.1/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2.อนุญาตให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริม ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยไม่ต้องเป็นแรงงานภายใต้บันทึกความตกลง (MOU) ที่รัฐบาลไทยทำกับรัฐบาลต่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงาน
 88  ประกาศ สกท  ป.10/2561  29 ตค 61  ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 89  คำชี้แจง สกท   28 กย 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลียนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560
ยกเลิกคำชี้แจง สกท ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2561
 90  ประกาศ กกท  9/2561  14 กย 61  การกำหนดพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย
 91  ประกาศ กกท  8/2561  14 กย 61  การผ่อนผันหลักเกณฑ์ที่ตั้งสำหรับกิจการเป้าหมายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi) ตามประประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2561
 92  ประกาศ สกท  ป.9/2561  3 กย 61  วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) [วัตถุดิบ]
1.ยกเลิกประกาศ สกท ที่ ป.4/2558
2.ยกเลิกโดยประกาศ สกท ที่ ป.2/2564
 93  ประกาศ สกท  ป.8/2561  3 กย 61  วิธีในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก [วัตถุดิบ]
 94  ประกาศ สกท  ป.7/2561  29 สค 61  อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ [วัตถุดิบ]
เพิ่มรายชื่อบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 95  ประกาศ กกท  ส.5/2561  3 สค 61  การแก้ไขประเภทกิจการ 7.9.2.2
 96  ประกาศ กกท  ส.4/2561  3 สค 61  การให้การส่งเสริมกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ
 97  ประกาศ กกท  ส.3/2561  3 สค 61  การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับแรงงานมาตรฐานสากล
 98  ประกาศ กกท  7/2561  3 สค 61  การขยายเวลานโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 99  ประกาศ กกท  6/2561  3 สค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 100  คำชี้แจง สกท   6 กค 61  การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ด้านพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557
ยกเลิกคำชี้แจง สกท ลงวันที่ 28 มกราคม 2558
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 133,376
Total pageviews 2,855,843 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.