หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 445 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 51  ประกาศ กกท  ส.4/2562  13 ธค 62  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 52  ประกาศ กกท  ส.3/2562  13 ธค 62  การให้การส่งเสริมกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
 53  ประกาศ กกท  8/2562  13 ธค 62  การกำหนดพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย
 54  คำชี้แจง สกท   19 พย 62  มาตรการเร่งรัดการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2562
 55  คำชี้แจง สกท   13 พย 62  แนวทางการแก้ไขโครงการและการเปิดดำเนินการสำหรับโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
 56  ประกาศ กกท  7/2562  28 ตค 62  แก้ไขเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 57  ประกาศ กกท  6/2562  28 ตค 62  มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน
 58  ประกาศ กกท  5/2562  28 ตค 62  มาตรการสนับสนุนการฝึกอบรม
 59  ประกาศ กกท  4/2562  28 ตค 62  มาตรการเร่งรัดการลงทุน
 60  คำสั่ง กกท  3/2562  30 กย 62  การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน
 61  ประกาศ สกท  ป.7/2562  7 มิย 62  การได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล [ภาษีเงินได้]
 62  คำชี้แจง สกท   7 มิย 62  คำชี้แจง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับกิจการฐานความรู้ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2562
 63  คำชี้แจง สกท   28 พค 62  คำชี้แจง เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนในปีแห่งการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2561
 64  คำชี้แจง สกท   22 พค 62  คำชี้แจง เรื่อง กำหนดนิยามและแนวทางพิจารณาสำหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
 65  คำชี้แจง สกท   3 พค 62  คำชี้แจง เรื่อง การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 11/2561
 66  ประกาศ กกท  3/2562  2 พค 62  การกำหนดอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 67  ประกาศ กกท  2/2562  2 พค 62  การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
 68  ประกาศ กกท  1/2562  2 พค 62  การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับกิจการฐานความรู้
 69  ประกาศ สกท  ป.6/2562  25 มีค 62  ยกเลิกการอนุญาตให้เข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ [วัตถุดิบ]
 70  ประกาศ สกท  ป.5/2562  21 มีค 62  วิธีปฏิบัติในการขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [วัตถุดิบ]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท ที่ ป.2/2564
 71  ประกาศ สกท  ป.4/2562  14 มีค 62  วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย และค้ำประกันสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 30/1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)
 72  ประกาศ สกท  ป.3/2562  14 มีค 62  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 30/1
 73  ประกาศ สกท  ป.2/2562  13 มีค 62  ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560 และ ที่ 10/2560
 74  คำชี้แจง สกท   6 มีค 62  การขอรับการส่งเสริมกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.3/2560
 75  ประกาศ สกท  ป.1/2562  1 มีค 62  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและใช้สิทธิและประโยชน์ที่ดิน (e-Land) [ที่ดิน]
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 133,377
Total pageviews 2,855,844 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.