หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 445 ฉบับ
Page : 1 ..... 11 12 13 14 15 16 17 18
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 426  ประกาศ กกท  1/2541  1 ตค 41  การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ [วัตถุดิบ]
ยกเลิกโดยประกาศ กกท ที่ 1/2542
 427  ประกาศ สกท  ป.11/2541  30 กย 41  มาตรการเร่งรัดเพื่อการส่งออก [เครื่องจักร]
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
 428  ประกาศ สกท  ป.9/2541  31 สค 41  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
 429  ประกาศ สกท  ป.8/2541  27 สค 41  การแก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2 [เครื่องจักร]
สิ้นสุดตามประกาศ กกท. ที่ 1/2543
 430  ประกาศ สกท  ป.6/2541  29 กค 41  การขออนุญาตโอนเครื่องจักรไปเพื่อทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งหรือทำสัญญาเช่าซื้อ [เครื่องจักร]
อนุญาตให้ผู้ได้รับส่งเสริมจำหน่ายเครื่องจักรเพื่อทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง หรือสัญญาเช่าซื้อได้ โดยจะต้องนำเครื่องจักรดังกล่าวมาใช้ในโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันนำเข้าเครื่องจักร
 431  ประกาศ สกท  ป.5/2541  21 กค 41  หลักเกณฑ์การขอชำระภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ไม่สามารถผลิตเพื่อส่งออกได้ [วัตถุดิบ]
ผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ที่ใช้สิทธินำเข้าวัตถุดิบโดยยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 36 สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศได้ โดยการเรียกเก็บภาษีตามสินค้าหน้าโรงงาน
 432  ประกาศ สกท  ป.4/2541  3 กค 41  วิธีปฏิบัติในการยื่นขอแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น เปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงาน และเปลี่ยนสิทธิประโยชน์
 433  ประกาศ สกท  ป.3/2541  12 พค 41  หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
 434  ประกาศ สกท  ป.2/2541  19 มีค 41  แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1หรือเขต2 [เครื่องจักร]
สิ้นสุดตามประกาศ กกท ที่ 1/2543
 435  ประกาศ สกท  ป.1/2541  23 มค 41  หลักเกณฑ์การขอรับความคุ้มครองโดยขอขยายระยะเวลาการลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบ [วัตถุดิบ]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท ที่ ป.10/2544
 436  ประกาศ สกท  ป.13/2540  3 ธค 40  กำหนดให้อุตสาหกรรมสนับสนุน 19 ประเภท เป็นกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
เปลี่ยนแปลงใหม่โดยประกาศ กกท. ที่ 1/2543
 437  ประกาศ สกท  ป.12/2540  3 ธค 40  ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2 [เครื่องจักร]
ยกเลิกตามประกาศ กกท. ที่ 1/2543
 438  ประกาศ สกท  ป.11/2540  3 ธค 40  หลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
 439  ประกาศ สกท  ป.10/2540  3 ธค 40  มาตรการสนับสนุนการลงทุนในภาวการณ์ปัจจุบัน
 440  ประกาศ สกท  ป.9/2540  24 กย 40  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ยกเลิกโดยประกาศสำนักงาน ที่ ป.1/2544
 441  ประกาศ สกท  ป.3/2538  22 พค 38  กำหนดอายุเครื่องจักร [เครื่องจักร]
1. กำหนดอายุเครื่องจักรทุกประเภทเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่นำเข้ามาในประเทศ
2. เครื่องจักรที่อายุครบ 5 ปีข้างต้น จะปลอดจากภาระภาษี เว้นแต่กรณีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข
3. ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถยื่นขอตัดรายการเครื่องจักรที่อายุครบ 5 ปี เพื่อปลอดภาระภาษีได้
 442  ประกาศ สกท  ป.9/2537  12 ธค 37  เงื่อนไขและวิธีการสำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดหรือเสียหาย [เครื่องจักร]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท ที่ ป.3/2555
 443  ประกาศ สกท  ป.4/2537  3 มีค 37  หลักเกณฑ์การใช้สิทธิและประโยชน์พิเศษตามมาตรา 35(3) และ 35(4) [ภาษีเงินได้]
กำหนดหลักเกณฑ์การหักค่าขนส่ง 2 เท่า ตามมาตรา 35(3) เฉพาะค่าขนส่งในประเทศเท่านั้น และการหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35(4) เฉพาะค่าติดตั้งหรือก่อสร้างระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
 444  ประกาศ สกท  25/2535  10 พย 35  วิธีปฎิบัติในการตัดบัญชีวัตถุดิบและของที่นำเข้าเพื่อการส่งออก [วัตถุดิบ]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท. ที่ ป.3/2556
 445  ประกาศ สกท  46/2534  1 ตค 34  แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรเครื่องจักรและอุปกรณ์ [เครื่องจักร]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท. ที่ ป.2/2556
Page : 1 ..... 11 12 13 14 15 16 17 18

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 130,905
Total pageviews 2,810,558 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.