หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 445 ฉบับ
Page : 1 ..... 11 12 13 14 15 16 17 18
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 251  ประกาศ กกท  2/2554  17 มค 54  การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 252  ประกาศ กกท  1/2554  17 มค 54  การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท [วัตถุดิบ]
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 253  คำชี้แจง สกท   3 ธค 53  คำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รายได้ของกิจการเขต Data Center
 254  คำชี้แจง สกท   3 ธค 53  คำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill, Technology & Innovation - STI)
 255  ประกาศ กกท  ส.3/2553  22 ตค 53  การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการประเภท 1.14 กิจการคัดคุณภาพและบรรจุเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 256  ประกาศ กกท  ส.2/2553  22 ตค 53  การให้การส่งเสริมกิจการเขต Data Center
 257  ประกาศ สกท  ป.4/2553  8 ตค 53  การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ยกเลิกโดยประกาศ สกท. ที่ ป.4/2555
 258  คำชี้แจง สกท   14 กค 53  คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการที่ 2/2553
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามประกาศ กกท ที่ 2/2553
 259  คำชี้แจง กกท   18 มิย 53  คำชี้แจงมาตรฐานส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2553
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามประกาศ กกท ที่ 2/2553
 260  ประกาศ สกท  ป.2/2553  3 มิย 53  การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
 261  ประกาศ กกท  3/2553  23 เมย 53  การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ 36(2)
ให้ผู้ที่ประกอบการอยู่แล้วโดยไม่ได้รับส่งเสริมในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและชิ้นส่วน สามารถขอรับส่งเสริมเพื่อรับสิทธิตามมาตรา 36(1) และ (2) ได้
 262  ประกาศ กกท  2/2553  23 เมย 53  การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 263  คำชี้แจง สกท   25 มีค 53  คำชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
สิ้นสุดพร้อมกับนโยบายส่งเสริม SMEs ตามประกาศ กกท ที่ 1/2553
 264  ระเบียบ สกท  1/2553  17 มีค 53  กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
 265  ประกาศ กกท  ป.1/2553  22 กพ 53  การกำหนดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ให้การส่งเสริมในประเภท 1.11.8 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารพร้อมรับประทาน หรืออาหารกึ่งรับประทาน
 266  ประกาศ กกท  ส.1/2553  5 มค 53  การปรับปรุงประเภทกิจการ 1.1 กิจการเพาะขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงพันธุ์พืช
 267  ประกาศ กกท  1/2553  5 มค 53  นโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 268  ประกาศ กกท  12/2552  15 ตค 52  มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
 269  ประกาศ กกท  11/2552  15 ตค 52  การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION - STI)
ยกเลิกโดยประกาศ กกท ที่ 2/2557
 270  ประกาศ กกท  10/2552  15 ตค 52  ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ยกเลิกโดยประกาศ กกท ที่ 2/2557
 271  ประกาศ กกท  9/2552  25 สค 52  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยกเลิกโดยประกาศ กกท ที่ 3/2556
 272  ประกาศ กกท  8/2552  25 สค 52  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยกเลิกโดยประกาศ กกท ที่ 3/2556
 273  ประกาศ กกท  7/2552  15 กค 52  มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 274  คำชี้แจง สกท   13 กค 52  คำชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
 275  ประกาศ กกท  6/2552  29 พค 52  การแก้ไขเพิ่มเติมการให้สิทธิและประโยชน์สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI)
ยกเลิกโดยประกาศ กกท ที่ 2/2557
Page : 1 ..... 11 12 13 14 15 16 17 18

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 133,371
Total pageviews 2,855,820 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.