หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 445 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 1  ประกาศ กกท  20/2564  27 เมย 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
 2  ประกาศ กกท  19/2564  27 เมย 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 3  ประกาศ สกท  18/2564  27 เมย 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 4  ประกาศ กกท  17/2564  29 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)
 5  ประกาศ กกท  ส.2/2564  19 มีค 64  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
 6  ประกาศ กกท  9/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
 7  ประกาศ กกท  8/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
 8  ประกาศ กกท  7/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 9  ประกาศ กกท  6/2564  19 มีค 64  กำหนดเขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ
 10  ประกาศ กกท  5/2564  19 มีค 64  มาตรการกระตุ้นการลงทุน
 11  ประกาศ กกท  4/2564  19 มีค 64  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 12  ประกาศ กกท  16/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
 13  ประกาศ กกท  15/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
 14  ประกาศ กกท  14/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
 15  ประกาศ กกท  13/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
 16  ประกาศ กกท  12/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
 17  ประกาศ กกท  11/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
 18  ประกาศ กกท  10/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
 19  ประกาศ สกท  ป.2/2564  18 มีค 64  การจัดทำสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด สั่งปล่อย ค้ำประกัน การขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [วัตถุดิบ]
 20  ประกาศ สกท  ป.1/2564  8 มีค 64  ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑/๒๕๖๔ และ ที่ ๒/๒๕๖๔
 21  ประกาศ สกท  ส.1/2564  13 มค 64  การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
 22  ประกาศ กกท  3/2564  13 มค 64  นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
 23  ประกาศ กกท  2/2564  13 มค 64  มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกิจการในกลุ่ม B ที่ใช้เครื่องจักรที่มีระบบทันสมัย และมีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ [ภาษีเงินได้]
1.ให้กิจการในกลุ่ม B ที่ใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ หรือใช้เครื่องจักรที่เชื่อมโยงสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2.ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2565
 24  ประกาศ กกท  1/2564  13 มค 64  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
1.ยกเลิกประกาศ กกท ที่ 9/2560
2.กำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
1) การลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การวิจัยพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
4) การลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล
เงื่อนไข
- ต้องยื่นคำขอภายในปี 2565 และะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
 25  ประกาศ สกท  ป.7/2563  28 ธค 63  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ช่างฝีมือ]
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 130,915
Total pageviews 2,810,636 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.