หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 479 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 20
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 1  ประกาศ กกท  ส.2/2565  9 มิย 65  การปรับปรุงประเภทกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
 2  คำชี้แจง สกท   8 มิย 65  การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท ๗.๔.๒ กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ ด้วยระบบที่ทันสมัย (INTERNATIONAL DISTRIBUTION CENTER: IDC) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 3  คำชี้แจง สกท   17 พค 65  การขอรับการส่งเสริมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2564
 4  คำชี้แจง สกท   17 พค 65  การขอรับการส่งเสริมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2564
 5  คำชี้แจง สกท   17 พค 65  การขอรับการส่งเสริมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2564
 6  คำชี้แจง สกท   17 พค 65  มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกิจการในกลุ่ม B ที่ใช้เครื่องจักรที่มีระบบทันสมัย และมีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2564
 7  คำชี้แจง สกท   17 พค 65  มาตรการกระตุ้นการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2565
 8  คำชี้แจง สกท   17 พค 65  การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 21/2564 และ ที่ 22/2564
 9  คำชี้แจง สกท   18 เมย 65  แนวทางการคำนวณเงินลงทุนเพื่อกำหนดมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานทดแทน
 10  ประกาศ กกท  ส.1/2565  18 มีค 65  การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร
 11  ประกาศ กกท  4/2565  21 กพ 65  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565
 12  ประกาศ กกท  3/2565  21 กพ 65  การกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 13  ประกาศ กกท  2/2565  21 กพ 65  การขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ขยายเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมถึงสิ้นปี 2565
 14  ประกาศ กกท  1/2565  21 กพ 65  มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565
 15  คำชี้แจง สกท   25 มค 65  มาตรการกระตุ้นการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 5/2564
 16  ประกาศ สกท  ป.1/2565  20 มค 65  ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2564 [ภาษีเงินได้]
 17  คำชี้แจง สกท   20 มค 65  การขอรับการส่งเสริมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2564
 18  ประกาศ กกท  27/2564  13 ธค 64  การขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ขยายเวลาการยื่นคำขอรับการส่งเสริมถึงสิ้นปี 2565
 19  ประกาศ กกท  26/2564  13 ธค 64  มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกิจการในกลุ่ม B ที่ลงทุนใหม่ในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565
 20  ประกาศ กกท  25/2564  13 ธค 64  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
1.ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565
2.ต้องดำเนินการให้เสร็จใน 3 ปีนับจากออกบัตรส่งเสริม
 21  ประกาศ กกท  ส.8/2564  17 พย 64  การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า
 22  ประกาศ กกท  ส.7/2564  17 พย 64  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 23  ประกาศ กกท  24/2564  17 พย 64  การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
1.ยกเลิกประกาศ กกท ที่ 6/2563
2.ต้องยื่นคำขอภายในสิ้นปี 2565
 24  ประกาศ กกท  23/2564  17 พย 64  การปรับปรุงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กกท ที่ 1/2564
 25  ประกาศ สกท  ป.6/2564  12 ตค 64  ยกเลิกอนุญาตให้เข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ [วัตถุดิบ]
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 20

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 153,334
Total pageviews 3,278,372 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.