หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 442 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 176  ประกาศ กกท  10/2558  27 ตค 58  นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2559
 177  คำชี้แจง สกท   19 ตค 58  คำชี้แจง เรื่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 (ฉบับที่ 2)
 178  ประกาศ กกท  9/2558  10 สค 58  การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 179  ประกาศ กกท  8/2558  10 สค 58  การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 180  คำชี้แจง สกท   23 กค 58  คำชี้แจง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คำชี้แจงประกาศ กกท ที่ 5/2557
 181  ประกาศ สกท  ป.6/2558  25 มิย 58  การส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
 182  ประกาศ สกท  ป.5/2558  27 เมย 58  อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพ [เครื่องจักร]
 183  ประกาศ กกท  7/2558  23 เมย 58  มาตรการสนับสนุนการขยายกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม [แก้ไขโครงการ]
 184  ประกาศ กกท  6/2558  23 เมย 58  การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 [เครื่องจักร]
แก้ไขหลักเกณฑ์การนำเข้าเครื่องจักรเก่า โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่าไม่เกิน 10 ปีได้ แต่จะไม่ให้นับเป็นเงินลงทุนสำหรับยกเว้นภาษีเงินได้กรณีเป็นเครื่องจักรเก่า 6-10 ปี
 185  ประกาศ กกท  5/2558  23 เมย 58  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 186  ประกาศ กกท  4/2558  23 เมย 58  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 187  ประกาศ กกท  3/2558  23 เมย 58  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 188  ประกาศ กกท  2/2558  23 เมย 58  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 189  ประกาศ กกท  1/2558  23 เมย 58  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 190  ประกาศ สกท  ป.4/2558  1 เมย 58  วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) [วัตถุดิบ]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท ที่ ป.9/2561
 191  ประกาศ สกท  ป.3/2558  13 มีค 58  การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-bases incentives) และการนับเงินลงทุนขั้นต่ำของโครงการเดิม
 192  คำชี้แจง สกท   3 กพ 58  คำชี้แจง เรื่อง การขอรับการส่งเสริมการลงทุนประเภท 7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotecnology)
 193  คำชี้แจง สกท   28 มค 58  คำชี้แจง เรื่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-Based Incentives) ตามประกาศคณกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 194  ประกาศ สกท  ป.2/2558  19 มค 58  การผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 195  ประกาศ สกท  1/2558  6 มค 58  แบบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนใหม่
 196  ประกาศ กกท  5/2557  18 ธค 57  มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 197  ประกาศ กกท  4/2557  18 ธค 57  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 198  ประกาศ กกท  3/2557  18 ธค 57  นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 199  ประกาศ กกท  2/2557  3 ธค 57  นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
 200  คำชี้แจง สกท   25 พย 57  คำชี้แจง เรื่อง การขอรับการส่งเสริมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2557
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 126,410
Total pageviews 2,746,596 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.