หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 442 ฉบับ
Page : 1 ..... 11 12 13 14 15 16 17 18
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 401  เอกสารแนบท้าย
ประกาศ กกท 2/2543 
  1 สค 43  บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ยกเลิกพร้อมกับประกาศ กกท ที่ 2/2543
 402  ประกาศ สกท  ป.6/2543  24 กค 43  หลักเกณฑ์ให้ใช้การค้ำประกันอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น [เครื่องจักร วัตถุดิบ]
1. ยกเลิกประกาศสำนักงาน ที่ 3/2540
2. กำหนดหลักเกณฑ์การค้ำประกันเครื่องจักรและวัตถุดิบ โดยจะอนุญาตให้ใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมและได้ตอบรับมติแล้ว
 403  ประกาศ สกท  ป.5/2543  24 กค 43  เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 36(1) [วัตถุดิบ]
กำหนดหลักเกณฑ์การจัดการส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบที่นำเข้าโดยได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 36(1) ดังนี้
1) อนุญาตให้ตัดบัญชีวัตถุดิบได้ ในกรณีดังนี้
   - ส่งออก
   - ทำลาย
   - บริจาค (เฉพาะกรณีที่ผู้รับบริจาคพึงใช้ประโยชน์ได้ตามลักษณะกิจกรรมของผู้รับบริจาค
2) จะตัดบัญชีให้โดยไม่มีภาระภาษี ในกรณีดังนี้
   - ทำลาย
   - ส่งออกไปต่างประเทศ
   - บริจาคให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์กรเพื่อสาธารณะกุศล
3) การจำหน่ายส่วนสูญเสียหรือเศษซากที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ภายในประเทศ จะต้องชำระภาษีอากรดังนี้
   - กรณีเป็นวัตถุดิบก่อนใช้หรือเหลือใช้จากการผลิต และเศษวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่อยู่นอกสูตรการผลิต จะต้องชำระภาษีตามสภาพ ณ วันนำเข้า
   - กรณีเป็นเศษวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่อยู่ในสูตรการผลิต จะต้องชำระภาษีตามสภาพ ณ วันอนุมัติให้จำหน่าย
 404  ประกาศ สกท  ป.4/2543  24 กค 43  เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 30 [วัตถุดิบ]
กำหนดหลักเกณฑ์การจัดการส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยลดหย่อนอากรขาเข้าตามมาตรา 30 ดังนี้
1) กรณีบริจาค ต้องเป็นกรณีที่ผู้รับบริจาคสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามลักษณะกิจกรรมของผู้รับบริจาค
2) ไม่ต้องชำระภาษีอากรวัตถุดิบ ในกรณีดังนี้
   - เป็นเศษที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
   - เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นแล้ว แต่มีตำหนิ หรือไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้
   - กรณีที่ส่งออกไปต่างประเทศ
   - กรณีที่บริจาคให้แก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์กรสาธารณะกุศล
3) จะต้องชำระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันนำเข้า ในกรณีดังนี้
   - เป็นวัตถุดิบก่อนใช้หรือเหลือจากการผลิต ที่มีตำหนิ หรือไม่สามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมได้
 405  ประกาศ สกท  ป.3/2543  6 กค 43  การขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2543
 406  ระเบียบ สกท  1/2543  13 มิย 43  กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
ยกเลิกโดยระเบียบ สกท ที่ 1/2547
 407  ประกาศ สกท  ป.2/2543  12 พค 43  แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000
 408  ประกาศ สกท  ป.1/2543  31 มค 43  การขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2543
 409  ประกาศ สกท  ป.7/2542  12 พย 42  คำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ และสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น [เครื่องจักร วัตถุดิบ]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท. ที่ ป.1/2546
 410  ประกาศ สกท  ป.6/2542  10 กย 42  การพิจารณาขยายเวลาการเริ่มงาน [การเปิดดำเนินการ]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท ที่ ป.3/2545
 411  ประกาศ สกท  ป.5/2542  10 กย 42  การพิจารณาขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร และการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะ [เครื่องจักร]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท ที่ ป.3/2545
 412  ประกาศ สกท  ป.4/2542  10 กย 42  การพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ [การเปิดดำเนินการ]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท ที่ ป.3/2545
 413  ประกาศ สกท  ป.3/2542  19 กค 42  กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม [วัตถุดิบ]
ยกเลิกโดยประกาศ สกท. ที่ ป.3/2556
 414  ประกาศ กกท  2/2542  6 กค 42  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ [เครื่องจักร]
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
 415  ประกาศ กกท  1/2542  6 กค 42  การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ (2) [วัตถุดิบ]
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
 416  ประกาศ สกท  ป.2/2542  26 มีค 42  แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000
1. แก้ไขประกาศสำนักงาน ที่ ป.16/2541
2. ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ที่ 1/2543
 417  ประกาศ สกท  ป.1/2542  26 มีค 42  แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเร่งรัดการส่งออก [เครื่องจักร]
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
 418  ประกาศ สกท  ป.16/2541  30 ธค 41  มาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000
ยกเลิกโดยประกาศ กกท. ที่ 1/2543
 419  ประกาศ สกท  ป.15/2541  30 ธค 41  การผ่อนผันเงื่อนไขหลักเกณฑ์การร่วมทุน
สิ้นสุดตามประกาศคณะกรรมการ ที่ 1/2543
 420  ประกาศ สกท  ป.14/2541  30 ธค 41  กำหนดวิธีการรายงานรายได้ผู้ได้รับการส่งเสริม [ภาษีเงินได้]
กำหนดเงื่อนไขการรายงานรายได้ของโครงการที่ได้รับส่งเสริม ดังนี้
1. ให้แยกรายได้จากภายในและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่วนที่ได้รับส่งเสริมและไม่ได้รับส่งเสริม ไว้ในงบการเงิน หรือหมายเหตุประกอบงบฯ
2. กรณีที่ส่งออกโดยผ่านผู้อื่น ให้รายงานสรุปการขาย และรายงานสรุปการส่งออกทางอ้อม ตามแบบที่กำหนด
3. กำหนดให้ส่งเอกสารภายใน 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี ดังนี้
   - งบการเงิน และ สำเนา ภงด.50
   - สำเนา ภพ.30, รายงานสรุปการขาย และรายงานสรุปการส่งออกทางอ้อม
 421  ประกาศ สกท  ป.13/2541  30 ธค 41  การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36(4) [ภาษีเงินได้]
 422  ประกาศ กกท  2/2541  30 ธค 41  การเพิ่มเติมประเภทอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ [วัตถุดิบ]
ยกเลิกโดยประกาศ กกท ที่ 1/2542
 423  ประกาศ กกท  1/2541  1 ตค 41  การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ [วัตถุดิบ]
ยกเลิกโดยประกาศ กกท ที่ 1/2542
 424  ประกาศ สกท  ป.11/2541  30 กย 41  มาตรการเร่งรัดเพื่อการส่งออก [เครื่องจักร]
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
 425  ประกาศ สกท  ป.9/2541  31 สค 41  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
Page : 1 ..... 11 12 13 14 15 16 17 18

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 126,413
Total pageviews 2,746,649 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.