หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 442 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 226  ประกาศ สกท  ป.5/2555  26 กค 55  การขยายเวลายื่นคำร้องขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น [วัตถุดิบ]
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2555
 227  ประกาศ สกท  ป.4/2555  22 มิย 55  การไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ยกเลิกประกาศ สกท. ที่ ป.4/2553
 228  ประกาศ สกท  ป.3/2555  18 มิย 55  เงื่อนไขและวิธีการสำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย [เครื่องจักร]
ยกเลิกประกาศ สกท. ที่ ป.9/2537
 229  ประกาศ กกท  2/2555  23 เมย 55  มาตรการเพิ่มเติมด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 230  ประกาศ สกท  ป.2/2555  12 เมย 55  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) [ช่างฝีมือ]
 231  ประกาศ กกท  1/2555  23 กพ 55  มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 232  ประกาศ สกท  ป.1/2555  21 กพ 55  ปรับปรุงเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1) ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย [วัตถุดิบ]
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
 233  คำชี้แจง สกท   14 กพ 55  การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย [เครื่องจักร]
ยกเลิกโดยคำชี้แจง ลงวันที่ 18 มกราคม 2556
 234  คำชี้แจง สกท   1 ธค 54  การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ประเภท 2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง (Manufactued Nano Material)
 235  ประกาศ กกท  7/2554  25 พย 54  การขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย [เครื่องจักร]
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
 236  ประกาศ สกท  ป.4/2554  15 พย 54  เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1) ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย [วัตถุดิบ]
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
 237  คำสั่ง กกท  3/2554  7 พย 54  การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน
1. ยกเลิกคำสั่ง กกท ที่ 4/2549
2. ให้สำนักงานพิจารณาอนุมัติโครงการขนาดการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท และกิจการสถานพยาบาล และโรงแรม ทุกขนาดการลงทุน
 238  ประกาศ สกท  ป.3/2554  25 กค 54  อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ [วัตถุดิบ]
เพิ่มรายชื่อบริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 239  ประกาศ สกท  ป.2/2554  4 กค 54  วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking (eMT online)) [เครื่องจักร]
 240  คำชี้แจง สกท   4 กค 54  การใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2550, 2/2552, 2/2553, 3/2554 และ 6/2554 [ภาษีเงินได้]
 241  คำชี้แจง สกท   10 มิย 54  คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2554 [เครื่องจักร]
 242  ประกาศ กกท  6/2554  18 พค 54  การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 243  ประกาศ กกท  5/2554  18 พค 54  การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2547
เพิ่มจังหวัดบึงกาฬเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน
 244  ประกาศ สกท  ป.1/2554  2 พค 54  นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
กำหนดพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ NOx, SO2, VOCs ในจังหวัดระยอง
 245  ประกาศ กกท  ง.1/2554  24 มีค 54  การงดให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการโรงพยาบาล
งดการให้ส่งเสริมกิจการโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราว
 246  ประกาศ กกท  4/2554  17 มค 54  มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย [เครื่องจักร]
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 247  ประกาศ กกท  3/2554  17 มค 54  มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท [เครื่องจักร]
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 248  ประกาศ กกท  2/2554  17 มค 54  การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 249  ประกาศ กกท  1/2554  17 มค 54  การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท [วัตถุดิบ]
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 250  คำชี้แจง สกท   3 ธค 53  คำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รายได้ของกิจการเขต Data Center
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 126,415
Total pageviews 2,746,653 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.