Marukochan โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557, 16:09:49 (283 สัปดาห์ ก่อน)
Top

กรณีบริษัทนำเข้าเครื่องจักรเกิน 5 ปี บริษัทจะต้องทำการขอตัดบัญชีเครื่องจักรกับสำนักงานบีโอไอ เพื่อจะได้หมดภาระภาษี

รบกวนอธิบายความหมายหมดภาระภาษี คืออะไรค่ะ

เครื่องจักร ความหมายรวม อุปกรณ์ และ แม่พิมพ์ ด้วยหรือไม่ค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557, 17:18:26 (283 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ตาม พรบ ส่งเสริมการลงทุน มาตรา 55 บีโอไอมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากรทั้งหมดสำหรับของที่นำเข้า โดยให้ถือว่าผู้ได้รับการส่งเสริมไม่เคยได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรมาแต่ต้น และผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องเสียภาษีอากรตามสภาพของราคาและอัตราภาษีอากร ณ วันนำเข้า

ซึ่งหมายความว่า แม้เครื่องจักรที่นำเข้ามา จะใช้งานไปแล้ว 10 ปี ก็ตาม แต่หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยเหตุผลอื่นใด บีโอไอมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิทั้งหมดก็ได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องเสียภาษีอากรเครื่องจักรย้อนหลัง ณ วันนำเข้า คือเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งจะเป็นมูลค่าภาษีอากรจำนวนมหาศาล

ดังนั้น บีโอไอจึงออก ประกาศ สกท ที่ ป.3/2538 กำหนดอายุของเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี ให้มีอายุ 5 ปี ซึ่งหากในช่วงเวลานี้ ไม่ได้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข ก็จะปลอดจากภาระภาษีอากร แต่ทั้งนี้ ต้องยื่นเรื่องให้บีโอไอตรวจสอบเป็นรายๆไป

เมื่อบีโอไอตรวจสอบว่าบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง ก็จะตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษีให้กับเครื่องจักรนั้นๆ

การตัดบัญชีเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษี จึงเสมือนเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่า เครื่องจักรนั้นจะไม่มีการถูกเรียกเก็บภาษีอีก

ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อครบ 5 ปี และตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษีไปแล้ว แต่ในปีที่ 6 บริษัทฝ่าฝืนเงื่อนไข เช่น นำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นยืมใช้ หรือนำเครื่องจักรไปผลิตสินค้าอื่นที่ไม่ได้รับการส่งเสริม บีโอไอก็ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีเครื่องจักรนั้นได้ (แต่อาจใช้มาตรการอื่น เช่น เพิกถอนการให้การส่งเสริม เป็นต้น)

การตัดบัญชีเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษีเมื่อครบ 5 ปีนี้ ไม่ใช่มาตรการบังคับ จะทำหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นการลดภาระการตรวจสอบในอนาคต เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป แล้วพบว่ามีการปฏิบัติผิดเงื่อนไข ก็จะเป็นภาระของทั้งบีโอไอและผู้ประกอบการในการต้องตรวจสอบเอกสารย้อนหลังกลับไปหลาย ๆ ปี

เครื่องจักรในที่นี้ รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ แม่พิมพ์ และอื่นๆ ที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิมาตรา 28 และ 29 ครับ

panpan โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฏาคม 2557, 15:06:39 (259 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ครบ 5 ปี นับจากวันไหนคะ

วันที่ในอินวอยซ์  หรือ วันนำเข้าตามใบขนฯ  

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฏาคม 2557, 15:50:41 (259 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

5 ปี นับจากวันที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (วันนำเข้าตามใบขนฯ) ครับ

panpan โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฏาคม 2557, 16:12:24 (259 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฏาคม 2557, 08:01:39 (259 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ยินดีครับ

TFG โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557, 14:29:59 (250 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

การตัดบัญชีเครื่องจักร ครบ 5 ปี มีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ  ทางบริษัทฯได้รับหนังสืออนุมัติให้ตัดบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557, 13:27:14 (250 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ถ้าได้รับหนังสืออนุมัติจากบีโอไอให้ตัดบัญชีเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษี ก็เป็นอันจบขั้นตอนทั้งหมดแล้ว

 • เครื่องจักรยังคงต้องใช้ในกิจการที่ได้รับส่งเสริมนั้นต่อไป
 • ให้เก็บหนังสืออนุมัติจาก BOI เป็นหลักฐานว่าเครื่องจักรรายการที่อนุมัติ หมดจากภาระภาษีแล้ว

การตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษี ไม่ใช่การอนุมัติให้จำหน่าย

ดังนั้น หากหลังจากนั้น จะขอจำหน่าย ก็จะต้องยื่นเรื่องตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากจะขอจำหน่ายในประเทศ ก็จะไม่มีภาระภาษี เพราะได้ตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษีไปแล้วครับ

na na โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558, 11:22:53 (199 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ การตัดบัญชีเครื่องจักรที่นำเข้ามาแล้วครบ 5 ปี ให้ปลอดภาระภาษี 

จะต้องได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการก่อน หรือ สามารถยื่นตัดบัญชีเครื่องจักรได้เลยคะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558, 14:49:21 (199 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

การตัดบัญชีเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษีเมื่อใช้งานครบ 5 ปี ส่วนใหญ่จะมี 2 กรณีคือ

1. ตัดบัญชีไปพร้อมกับการขออนุญาตจำหน่าย
    กรณีนี้จะพิจารณาว่า เครื่องจักรที่จำหน่ายเป็นเครื่องจักรหลักที่จะทำให้กำลังผลิตหรือกรรมวิธีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากกระทบ ก็จะต้องมีเครื่องจักรเข้ามาแทน หรือต้องขอลดกำลังผลิต เป็นต้น
    ซึ่งกรณีนี้ หากยังไม่ครบกำหนดเปิดดำเนินการ จะยังไม่เปิดครบตามโครงการก็ได้

2. ตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษี แต่จะยังคงใช้ในโครงการ
    กรณีนี้จะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา แต่ส่วนใหญ่มักจะแจ้งให้บริษัทเปิดดำเนินการให้ครบตามโครงการก่อน ครับ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558, 15:55:33
na na โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558, 15:52:22 (199 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

ขอบคุณมากๆนะคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558, 15:55:44 (199 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

ยินดีครับ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560, 10:05:50 (98 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

สอบถามเพิ่มเติมนะคะ

การตัดบัญชีเครื่องจักร ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์, แม่พิมพ์ และอื่นๆที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิตามมาตรา28และ29

ยกตัวอย่างในกรณีที่เป็น แม่พิมพ์และอะไหล่ที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิตามมาตรา28และ29 เมื่อครบ5ปีนำตั้งแต่วันนำเข้า (วันที่ที่ระบุในใบขนฯ) 

หลังจากนั้นแล้ว ก็สามารถที่จะ "กำจัดหรือจำหน่าย" ได้ถูกต้องใช่หรือไม่คะ

ถ้าสามารถ "กำจัดหรือจำหน่าย" ได้ มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ

 

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560, 11:06:26 (98 สัปดาห์ ก่อน)
#13 Top

เข้าใจไม่ถูกต้องครับ

เครื่องจักรที่ใช้สิทธินำเข้าตามมาตรา 28 หรือ 29 จะต้องใช้ในกิจการที่ได้รับส่งเสริมเท่านั้น

หากไม่ต้องการใช้เครื่องจักรในโครงการ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 1. ขอส่งออกไปต่างประเทศ
  - ไม่มีภาระภาษี
 2. ขอจำหน่ายในประเทศ
  - มีภาระภาษีตามสภาพ
  - หากนำเข้าเกิน 5 ปี สามารถตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษี และจำหน่ายโดยไม่มีภาระภาษี
 3. ขอบริจาค
  - ไม่มีภาระภาษี
 4. ขอทำลาย
  - ต้องเป็นกรณีชำรุดเสียหายเท่านั้น
  - ไม่มีภาระภาษี

กรณีที่นำเข้าเครื่องจักรครบ 5 ปีแล้ว จะยื่นตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษีหรือไม่ก็ได้
แม้จะได้รับอนุญาตให้ตัดบัญชีเพื่อปลอดภาษีแล้ว บริษัทก็ยังคงต้องใช้เครื่องจักรนั้นในโครงการที่ได้รับส่งเสริมต่อไป

การจะจำหน่ายเครื่องจักรออกจากโครงการ (ตัดบัญชีเครื่องจักร) จะต้องดำเนินการตามวิธีข้างต้น ครับ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560, 13:05:47 (98 สัปดาห์ ก่อน)
#14 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ

แล้วถ้าเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิประโยชน์อื่น แต่นำมาใช้ในโครงการ จะต้องทำการตัดบัญชีด้วยหรือไม่คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560, 13:51:52 (98 สัปดาห์ ก่อน)
#15 Top

ไม่ต้องครับ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560, 11:06:14 (97 สัปดาห์ ก่อน)
#16 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ

นำเข้าเครื่องจักร, แม่พิมพ์, อะไหล่ โดยใช้สิทธิ์BOI เข้ามาในวันที่ 14/02/2558 (เมื่อครบ5ปี จะต้องตัดบัญชีในปีพ.ศ.2563)

และได้มีการส่งออกซ่อมที่ต่างประเทศ ในวันที่ 29/01/2559 และนำเข้ามาอีกครั้ง ในวันที่ 16/03/2560 

ไม่ทราบว่าจะต้องทำการตัดบัญชีของเครื่องจักร, แม่พิมพ์, อะไหล่ที่กล่าวมาข้างต้น นับตั้งแต่วันนำเข้าครั้งแรก หรือ นับตั้งแต่วันนำเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วคะ

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560, 17:43:39 (97 สัปดาห์ ก่อน)
#17 Top

อายุเครื่องจักร/แม่พิมพ์ นับจากวันที่นำเข้าครั้งแรกของเครื่องจักร/แม่พิมพ์นั้นๆ ครับ

Jindapon โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561, 16:26:57 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#18 Top

กิจการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

การตัดบัญชีเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษี หลังครบ 5 ปี

คำถาม
1. ในส่วนของ SparePart  ประเภท ใบมีดใช้สำหรับตัดสายไฟ เมื่อครบ 5 ปี จะต้องตัดบัญชีด้วยใช่หรือไม่
2. หากตัดบัญชีได้แล้ว แล้วสามารถนำไปทิ้งได้เลยหรือไม่คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561, 09:29:23 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#19 Top

1.เครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีลักษณะใช้งานสิ้นเปลือง เช่น ใบมีด ดอกสว่าน ฯลฯ สามารถยื่นขอทำลายได้โดยไม่มีภาระภาษี โดยไม่ต้องเก็บให้ครบ 5 ปี

2.เครื่องจักร เครื่องมือ ทุกรายการ ที่นำเข้าเกิน 5 ปี สามารถยื่นขอตัดบัญชีเพื่อปลดภาระภาษีได้ แต่ยังจะต้องใช้ในโครงการต่อไป

3.กรณีที่นำเข้าเกิน 5 ปี และไม่ต้องการใช้ในโครงการต่อไป สามารถยื่นขอจำหน่ายโดยไม่มีภาระภาษี และเมื่อจำหน่ายหรือกำจัดแล้ว จะต้องยื่นตัดบัญชี เพื่อลดยอดจำนวนที่นำเข้าโดยใช้สิทธิต่อไป ครับ

<< ก่อนหน้า       1 | 2       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด