ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด
 
 โปรดทราบ

     เว็บไซต์และเว็บบอร์ด FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้ใช้เป็นความรู้เบื้องต้นในการติดต่องาน BOI และ IC
     การจะนำข้อมูลในเว็บไซต์และเว็บบอร์ดไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กรของผู้ใช้บริการ เป็นการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเอง โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น กับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์

 
   
   
 
แนะนำ

เว็บบอร์ด FAQ 108 คำถามเพื่อการลงทุน

รวมประกาศ BOI

แบบฟอร์ม BOI
ระยะเวลาปฏิบัติงาน BOI

What's new

ประกาศล่าสุดของ BOI
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก [16 มีค 60] 
- การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม [14 มีค 60]
- การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา [14 มีค 60]

สาระน่ารู้

A Guide to the Board of Investment (September 2016) [5 ตค 59]

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (สิงหาคม 2559) [5 ตค 59]

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ฉบับภาษาญี่ปุ่น (มิถุนายน 2559) [5 ตค 59]

คำถาม-คำตอบ กิจการ IHQ และ ITC [14 กย 59]

มาตรการส่งเสริมการลงทุนระยะสั้น (ปี 2559-2560) [11 มีค 59]

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) [10 มีค 59]

บีโอไอกับพัฒนาการอุตสาหกรรมยานยนต์ [24 กพ 59]

ตัวอย่างการดำเนินคดีกรณีบริษัทได้รับส่งเสริมกระทำผิดกฎหมายศุลกากร

มาตรการเร่งรัดการลงทุน [3 พย 58]

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ [6 ตค 58]

รวมคำถามคำตอบ - วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

มาตรการส่งเสริมการลงทุน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)

ประกาศใหม่ของบีโอไอ

กฎและระเบียบควรรู้

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (2558-2564)

108 คำถามกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ (พ.ศ. 2558 ~ 2564)

สรุปคำถาม-คำตอบ การใช้งานระบบ eMT Online

ข้อควรรู้ ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System
ช่องทางพิเศษในการเดินทางเข้าออกประเทศ (Fast Track Lane / Premium Lane)
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
IPO กิจการศูนย์จัดซื้อจัดหาชิ้นส่วน
การเช่าหรือถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของกิจการที่ได้รับส่งเสริมจากบีโอไอ
ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการชาวต่างด้าวในกิจการบีโอไอ
การขอรับส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร์ ง่ายนิดดียว
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ตามมาตรการภาษีใหม่
อุตสาหกรรมนาโน มีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้
กฎและระเบียบควรรู้ : สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น มาตรา 30
กฎและระเบียบควรรู้ : ส่วนสูญเสียของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
กฎและระเบียบควรรู้ : สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
กฎและระเบียบควรรู้ : การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
กฎและระเบียบควรรู้ : การขออนุญาตเปิดดำเนินการ
กฎและระเบียบควรรู้ : นานาสาระกับบีโอไอ
รวมคำถามเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริม
รวมคำถามเกี่ยวกับส่วนสูญเสียและเศษซากวัตถุดิบ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าบริการวิศวกรรม (Engineering Fees)
วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย ตามมาตรา 36
กระบวนการตรวจสอบส่วนสูญเสียนอกสูตร
เรื่องต้องรู้...เมื่อเครื่องจักรที่ใช้สิทธิ์บีโอไอชำรุดหรือเสียหาย
การตัดบัญชีเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษี
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
มาตรา 19 ทวิ ของกรมศุลกากร กับมาตรา 36 ของบีโอไอ
การอนุมัติโครงการภายใน 15 วันทำการ
ประกาศสรรพากร เรื่อง การนำผลขาดทุนไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดการยกเว้นภาษี [13 กพ 52]
ค่าเช่าโรงงานและสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
การใช้หนังสือ BOI ค้ำและถอนค้ำประกัน VAT


views 91,290
Total pageviews 1,144,403 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.